Svaz vojáků v záloze České republiky, z.s.

Spisová značka: L 4349 vedená u Městského soudu v Praze,
IČ 47610603,
č. účtu: 19531071/0100

9.1. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

9.1.1. Výkonnostní třídy (dále jen „VT“) jsou výkonnostní cíle, na jejichž dosažení se zaměřuje sportovní a technická příprava a kterých by měli sportovci v určité etapě své sportovní činnosti dosáhnout.

9.1.2. Výkonnostní třídy sportovní střelecké činnosti SVZ ČR jsou:

 1. mistrovská – „M“;
 2. první – „I“;
 3. druhá – „II“;
 4. třetí – „III“.

9.1.3. Výkonnostní limity VT pro jednotlivé disciplíny a soutěže jsou stanoveny v této příručce nebo v technických pravidlech, a to buď:

 1. vztahem dosaženého výsledku (např. bodového zisku) závodníka k dosaženému výsledku vítěze, nebo k maximálně dosažitelnému výsledku (výkonnostní limit stanoven relativně);
 2. přímo požadovaným výkonem vyjádřeným v měrných jednotkách (výkonnostní limit stanoven absolutně);
 3. kombinací způsobů uvedených v bodu A) a B).

9.1.4. V soutěžích SVZ ČR lze uznat výkon opravňující k zařazení do kterékoliv VT jen tehdy, jsou-li splněny současně tyto podmínky:

 1. soutěž je zařazena do ročního oblastního nebo celostátního kalendáře sportovních akcí SVZ ČR;
 2. jedná se o výkon v disciplíně, jejíž kritéria jsou uvedena ve všeobecných, nebo v technických pravidlech SVZ ČR.

9.2. SYSTÉM UDĚLOVÁNÍ

9.2.1. Výkony opravňující k zařazení do VT potvrzuje hlavní rozhodčí soutěže za podmínky, že při soutěži závodník neporušil pravidla ani bezpečnostní opatření.

9.2.2. Na základě výkonu opravňujícího k zařazení do VT zařadí závodníka do VT hlavní rozhodčí soutěže a to po jejím skončení zápisem do závodníkova průkazu, ve kterém uvede:

 1. datum soutěže;
 2. zkratku disciplíny, ve které je závodník zařazován do VT;
 3. dosažený výkon;
 4. dosaženou VT;
 5. své registrační číslo rozhodčího a podpis.

9.3. PLATNOST

Platnost VT je 2 roky od data splnění podmínek do stejného data za dva roky včetně. Splní-li závodník podmínku nepřetržité platnosti stejné VT (3, 2, 1, M) v kterékoliv disciplíně, ve které lze VT dosáhnout, v minimálně čtyřech nepřetržitě po sobě následujících letech, platí tato VT bez časového omezení. Tuto skutečnost potvrdí závodníkovi hlavní rozhodčí potvrzující poslední, rozhodující zápis, dovětkem „bez časového omezení“.

9.4. EVIDENCE

9.4.1. Evidence dosažených VT se v SVZ ČR nevede. Tento údaj má člen SVZ ČR zapsán ve vložce svého průkazu.

9.4.2. SMK SVZ ČR vede přehled rekordních výkonů SVZ ČR. Za rekord lze považovat pouze výkon, který lze zařadit do mistrovské VT.

9.5. OZNAČENÍ

9.5.1. Jednotlivé disciplíny se pro potřeby zápisů mohou označovat zkratkami a číslovat. Zkratky podle použitých zbraní jsou:

 1. VPs – velkorážová pistole standard;
 2. VRs – velkorážový revolver standard;
 3. VPo – velkorážová pistole open;
 4. VRo – velkorážový revolver open;
 5. MPus – malorážová puška standard;
 6. MPuo – malorážová puška open;
 7. UPus – útočná puška standard;
 8. UPuo – útočná puška open;
 9. SKs – samonabíjecí karabina standard;
 10. SKo – samonabíjecí karabina open;
 11. PuVs – puška velkorážová standard;
 12. PuVo – puška velkorážová open;
 13. MPi – malorážová pistole;
 14. MRe – malorážový revolver;
 15. VzPi – plynová (vzduchová) pistole;
 16. VzRe – plynový (vzduchový) revolver;
 17. VzPu – plynová (vzduchová) puška;
 18. PPic – perkusní pistole civilní;
 19. PPiv – perkusní pistole vojenská;
 20. PRe – perkusní revolver;
 21. PPuc – perkusní puška civilní;
 22. PPuv – perkusní puška vojenská;
 23. KPic – křesadlová pistole civilní;
 24. KPiv – křesadlová pistole vojenská;
 25. KPuc – křesadlová puška civilní;
 26. KPuv – křesadlová puška vojenská.

9.5.2. Pro jednotlivé druhy střeleb kromě mířené střelby na přesnost se před zkratku doporučuje vkládat písmeno:

 1. akční střelby „a“;
 2. kolektivní střelby „k“;
 3. soubojové střelby „s“;
 4. štafetové střelby „š“.

Přihlášení

Počítadlo návštěv

Počítadlo návštěv TOPlist