Svaz vojáků v záloze České republiky, z.s.

Spisová značka: L 4349 vedená u Městského soudu v Praze,
IČ 47610603,
č. účtu: 19531071/0100
 1. ORGANIZACE SOUTĚŽÍ

4.1. SOUSTAVA STŘELECKÝCH SOUTĚŽÍ SVZ ČR

Sportovní střelecké soutěže provozované SVZ ČR se rozlišují podle:

4.1.1. Obsahu na:

 1. střelby na přesnost;
 2. akční střelby;
 3. kolektivní střelby;
 4. soubojové střelby;
 5. štafetové střelby.

4.1.2. Organizačních forem na:

 1. mistrovské;
 2. vícekolové (ligy);
 3. ostatní.

4.1.3. Územního rozsahu na:

 1. klubové;
 2. oblastní;
 3. celostátní;
 4. mezinárodní.

4.2. PROPOZICE

Propozice soutěže jsou vodítkem pro přípravu, uskutečnění a vyhodnocení soutěže a jsou závazné pro všechny účastníky soutěže. V dostatečném předstihu před konáním soutěže je zpracovává a vydává organizátor soutěže a schvaluje pořadatel. Žádné ustanovení propozic nesmí být v rozporu s pravidly. Propozice musí obsahovat všechna hlavní ustanovení, jejich celkový obsah a rozsah se však přizpůsobuje potřebám soutěže. Schválené a vydané propozice se mohou měnit jen ze závažných důvodů. Každá změna musí být zveřejněna včas a musí být zajištěno proniknutí informace o ní mezi účastníky soutěže.

4.2.1. Propozice zpravidla obsahují:

A) Základní ustanovení

 1. název a ročník soutěže;
 2. vítěz předchozích ročníků;
 3. sponzor soutěže.

B) Všeobecná ustanovení

 1. pořadatel soutěže;
 2. organizátor soutěže;
 3. termín konání;
 4. místo konání;
 5. složení organizačního výboru;
 6. složení soutěžního výboru;
 7. ustanovení o delegování rozhodčích.

C) Technická ustanovení

 1. podle jakých pravidel se soutěží;
 2. výčet soutěžních disciplín a specifikace jejich plnění;
 3. herní systém;
 4. ustanovení o hodnocení dosažených výsledků;
 5. informace o možnosti splnění limitů výkonnostních tříd;
 6. povolené zbraně a střelivo.

D) Organizační ustanovení

 1. podmínky účasti;
 2. termín, forma, obsah a adresa zaslání přihlášek;
 3. podmínky presentace, nutné doklady a potvrzení;
 4. ustanovení o losování;
 5. ustanovení o protestech;
 6. ustanovení o zdravotním zabezpečení;
 7. ustanovení finanční a hospodářská;
 8. ustanovení o výši příležitostného, nebo registračního příspěvku;
 9. ustanovení o pojištění;
 10. ustanovení o stravování a ubytování;
 11. ustanovení o ústroji a vybavení účastníků;
 12. ustanovení o zveřejňování výsledků;
 13. ustanovení o ocenění závodníků (tituly, diplomy, medaile, věcné ceny);
 14. ustanovení o podávání informací;
 15. adresa organizačního výboru;
 16. informace o možnostech příjezdu do místa konání soutěže (plánek).

E) Orientační časový plán soutěže – základní časová osnova soutěže od příjezdu až do ukončení soutěže.

F) Závěrečná ustanovení

 1. ustanovení o povinnosti všech účastníků řídit se propozicemi soutěže;
 2. právo pořadatele na úpravu propozic v případě nepředvídatelných okolností;
 3. ustanovení o povinnosti všech účastníků soutěže přísně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě a na střelnici;
 4. upozornění, že závodníci startují na vlastní riziko a nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu nebo újmu;
 5. různé.

G) Schvalovací část

 1. kdo a kdy propozice schválil;
 2. podpis předsedy organizačního výboru a hlavního rozhodčího.

4.3. SPORTOVNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Propozice a výsledkové listiny archivuje pořadatel a organizátor soutěže dlouhodobě. Presenční listinu a záznamy o rozhodnutích soutěžního výboru nejméně 1 rok. Ostatní pomocná dokumentace se po soutěži skartuje. Pořadatel rozhodne, která dokumentace je pro danou soutěž vzhledem k jejímu obsahu a rozsahu nezbytná a která ne.

4.3.1. Propozice soutěže zpracovává organizační výbor a schvaluje pořadatel soutěže.

4.3.2. Výsledkovou listinu zpracovává organizační výbor a podepisuje hlavní rozhodčí a ředitel soutěže.

4.3.3. Presenční listinu zpracovává organizační výbor a podepisuje tajemník organizačního výboru.

4.3.4. Záznamy o rozhodnutích soutěžního výboru zpracovává soutěžní výbor a podepisuje ředitel soutěže.

4.3.5. Záznam o technické prohlídce zbraní zpracovává inspektor zbraní.

4.3.6. Tabulky pro hodnocení a výpočty výsledků zpracovává hodnotící komise nebo organizační výbor.

4.3.7. Další dokumentace dle rozhodnutí pořadatele

4.4. ÚČAST

4.4.1. Účastníky soutěže jsou rozhodčí, funkcionáři, závodníci a hosté, kteří se na soutěži presentovali.

4.4.2. Každý účastník soutěže se účastní na vlastní odpovědnost, na vlastní nebezpečí, na vlastní náklady, nebo náklady organizace. Svým podpisem na presenční listině soutěže účastník soutěže vstupuje do soutěže a

 1. činí svobodně a vážně, určitě a srozumitelně právní úkon, kterým přistupuje k těmto podmínkám účasti na soutěži;
 2. zavazuje se řídit se při soutěži propozicemi, pravidly a dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě a na střelnici.

4.4.3. Nezbytnou základní podmínkou účasti na soutěžích SVZ ČR je členství ve SVZ ČR, které se prokazuje platným členským průkazem. Jiné organizace a jednotlivci pozvaní na soutěže SVZ ČR mají právo účasti za předem stanovených podmínek.

4.4.4. Pořadatel soutěže určuje, zda se jedná o soutěž jednotlivců nebo soutěž družstev.

4.4.5. Pokud pořadatel neposkytne v propozicích jinou možnost, platí, že v soutěžích SVZ ČR tvoří družstvo vždy členové jednoho klubu.

4.4.6. Pořadatel stanovuje herní systém, pokud není stanoven technickými pravidly, a případně postupový řád.

4.4.7. Funkcionáři a rozhodčí se mohou soutěže zúčastnit, jestliže bude nepřetržitě zajištěno řízení, bezpečnost a regulérnost soutěže.

4.4.8. Všichni účastníci soutěží pořádaných SVZ ČR musí vystupovat ukázněně, ohleduplně, se smyslem pro čest, sportovní morálku a etiku.

4.4.9. Za závažné přestupky může být soutěžním výborem ze soutěže vyloučen kterýkoliv její účastník. Za závažný přestupek se považuje například zvlášť hrubé porušování sportovní morálky a etiky, stav vyvozený požitím omamných prostředků a alkoholu, nebezpečné zacházení se zbraní na střelnici mimo střeliště atd. Je-li ze soutěže vyloučen závodník, jeho výsledky v soutěži se vymažou a u jeho jména se ve výsledkové listině uvede písmeno „V“.

4.5. PŘIHLÁŠKY

4.5.1. Přihláška do soutěže, pokud ji pořadatel vyžaduje, zpravidla obsahuje:

 1. označení vysílající složky;
 2. jmenný seznam vysílaných účastníků soutěže s jejich identifikačními údaji;
 3. určení kapitána družstva;
 4. kontaktní adresu, e-mail a telefon;
 5. datum odeslání přihlášky;
 6. jméno a podpis statutárního orgánu vysílající složky.

4.6. PRESENTACE

4.6.1. Všichni funkcionáři, rozhodčí a závodníci jsou povinni se presentovat do presenční listiny soutěže.

4.6.2. Propozice soutěže stanovují, kdy a kde presentace proběhne a jakými doklady se musí účastník soutěže prokázat.

4.6.3. Při presentaci probíhá technická přejímka zbraní, případně další úkony stanovené v propozicích.

4.6.4. Presenční listina soutěže zpravidla obsahuje:

 1. název, termín a místo konání soutěže;
 2. identifikační údaje a podpisy všech účastníků soutěže;
 3. datum a čas ukončení presentace;
 4. podpis tajemníka organizačního výboru.

4.6.5. Pořadatel má právo odmítnout presentovat závodníka, pokud se nedostaví k presentaci ve vymezeném čase stanoveném v propozicích soutěže. Pořadatel zohlední nepředvídatelné okolnosti a své právo využije zvláště v případě, pokud by došlo k narušení již uzavřeného herního systému soutěže.

4.7. DOKLADY

4.7.1. Závodníci, rozhodčí a funkcionáři se prokazují při presentaci předepsanými doklady.

4.7.2. Předepsanými doklady jsou: platný členský průkaz SVZ ČR, zbrojní průkaz a průkaz zbraně.

4.7.3. Doklady, kterými se musí na soutěžích prokázat sportovci jiných střeleckých organizací a hosté, předepisuje organizátor soutěže v propozicích.

4.8. POJIŠTĚNÍ

4.8.1. Pořadateli soutěže se doporučuje mít pojištěnu odpovědnost za škodu ve smyslu občanského zákoníku.

4.8.2. Propozicemi musí být stanoveno, zda jsou účastníci soutěže po dobu jejího konání pojištěni proti úrazu hromadnou pojistkou, zda se mají pojistit sami, nebo zda startují bez pojištění na vlastní riziko a nebezpečí.

4.9. LOSOVÁNÍ

4.9.1. Systém losování určuje organizátor soutěže. Jestliže to přispěje ke zkvalitnění soutěže, může organizátor provést nasazení soutěžních subjektů, zvláště je-li to vhodné vzhledem ke zvolenému hernímu systému a nenaruší-li to objektivitu, regulérnost a spravedlnost průběhu a hodnocení soutěže.

4.9.2. Losování startovních čísel při akčních, kolektivních, štafetových a mířených střelbách na přesnost se zpravidla provádí při presentaci.

4.9.3. Losování pozice v soubojových střelbách se zpravidla provádí při rozpravě.

4.9.4. Jestliže zbraně pro soutěž zajišťuje pořadatel nebo organizátor, tak se tyto na střelecká stanoviště losují.

4.9.5. Všechna losování jsou veřejná.

4.10. PORADY A ROZPRAVY

4.10.1. V propozicích soutěže se stanoví čas a místo konání porady rozhodčích a čas a místo porady kapitánů družstev. Porada kapitánů družstev může být nahrazena rozpravou všech účastníků soutěže po jejím zahájení.

4.10.2. Porady nebo rozpravy se konají vždy před zahájením plnění soutěžních disciplín. Vyžadují-li to zvláštní okolnosti, může soutěžní výbor svolat poradu nebo rozpravu v průběhu soutěže.

4.10.3. Obsahem porady rozhodčích je zejména upřesnění úkolů každého rozhodčího v soutěži.

4.10.4. Rozprava zahrnuje, kromě jiného, upřesnění způsobu provedení disciplín, poučení o bezpečnostních opatřeních při střelbě a na střelnici včetně vymezení palebného sektoru a zodpovězení dotazů účastníků soutěže.

4.11. ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ SOUTĚŽE

4.11.1. Soutěž začíná společným nástupem všech účastníků soutěže, jehož rozsah určují propozice. Soutěž zahajuje ředitel soutěže prohlášením o zahájení soutěže.

4.11.2. Soutěž končí po vyhlášení výsledků na společném nástupu všech účastníků soutěže. Soutěž ukončuje ředitel soutěže prohlášením o jejím ukončení.

4.11.3. Všichni účastníci soutěže jsou povinni se zúčastnit zahájení i ukončení soutěže. Výjimky povoluje ředitel soutěže nebo hlavní rozhodčí.

4.12. ÚSTROJ A VYBAVENÍ

4.12.1. Ústroj účastníků soutěže, pokud není stanovena v propozicích, je libovolná. Pro střelbu na kovové terče se doporučují dlouhé rukávy a kalhoty.

4.12.2. Všichni účastníci střeleckých soutěží SVZ ČR jsou povinni na střelišti vždy používat chrániče sluchu a ochranné brýle.

4.12.3. Pokud se v soutěži používá opaskové pouzdro, musí zakrývat spoušť, být na straně střílející ruky a zbraň v něm musí bezpečně držet. Ústí zbraně v pouzdře musí směřovat dolů do okruhu jednoho metru od závodníka stojícího v uvolněném postoji a nesmí směřovat do těla závodníka v jakékoliv poloze těla, nebo postoji. Jestliže to vyžaduje charakter soutěže, může pořadatel v propozicích stanovit povinnost, že opasek musí být nad kyčlemi pevně spojen s oděvem a že v pouzdře uložená pistole nebo revolver musí obrysem vystupovat nad horní hranou opasku.

4.12.4. Jakákoliv optika není v soutěžích SVZ ČR povolena. Tento zákaz platí pro všechny účastníky soutěže. Výjimky mohou stanovit technická pravidla nebo pořadatel soutěže.

4.12.5. Používání jakýchkoliv rukavic při provádění střeleckých disciplín není dovoleno.

4.12.6. Funkcionáři a rozhodčí jsou povinni být v průběhu soutěže viditelně označeni zpravidla podle funkce, kterou v závodě vykonávají.

4.13. EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ

Veškerý materiál a finanční záležitosti pro provedení soutěže zajišťuje pořadatel nebo v rozsahu své působnosti organizátor soutěže.

4.14. ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ

4.14.1. Účastníci soutěže zodpovídají za svoji zdravotní způsobilost při vstupu do soutěže.

4.14.2. Organizátor soutěže

 1. je povinen zajistit zdravotnické zabezpečení soutěže a pohotovostní vozidlo. Pokud nemůže zabezpečit lékaře nebo zdravotníka, musí v propozicích uvést způsob zdravotnického zabezpečení;
 2. je povinen zajistit, aby střelnice byla vybavena prostředky k poskytování první zdravotnické pomoci;
 3. je povinen určit stanoviště lékaře po dobu konání soutěže;
 4. je oprávněn v průběhu soutěže provést lékařskou nebo zdravotnickou prohlídku účastníků soutěže, vyžadují-li to okolnosti, nebo uložil-li to soutěžní výbor;
 5. prostřednictvím hlavního rozhodčího přerušuje po dobu nepřítomnosti lékaře nebo zdravotníka střelbu.

4.14.3. Zdravotník soutěže

 1. nesmí v průběhu soutěže opustit, s výjimkou nutného doprovodu zraněného účastníka soutěže, své místo v areálu soutěže;
 2. má právo upozornit řídícího střelby nebo člena soutěžního výboru na nutnost zastavení soutěže a přijetí odpovídajících opatření při nebezpečí úrazu nebo jiném ohrožení zdraví.

Přihlášení

Počítadlo návštěv

Počítadlo návštěv TOPlist