Svaz vojáků v záloze České republiky, z.s.

Spisová značka: L 4349 vedená u Městského soudu v Praze,
IČ 47610603,
č. účtu: 19531071/0100

SVAZ VOJÁKŮ V ZÁLOZE ČESKÉ REPUBLIKY,  z.s.

STANOVY

Zkratky a definice:

JOŘ ...... Jednací a organizační řád SVZ ČR
KLK ...... Komise pro legislativu a komunikaci ÚR SVZ ČR
KR ........ Komise rozhodčích ÚR SVZ ČR
KVZ ...... Klub vojáků v záloze
OEK ...... Organizačně ekonomická komise ÚR SVZ ČR
OR ......... Oblastní rada SVZ ČR

OZ ........... Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)
SMK ...... Sportovně metodická komise ÚR SVZ ČR
SVZ ČR .. Svaz vojáků v záloze České republiky z.s.
ÚDK ...... Ústřední dozorčí komise SVZ ČR
ÚR ........ Ústřední rada SVZ ČR
VÚR ...... Vedení ústřední rady SVZ ČR

z.s. – zapsaný spolek

Branně sportovní střelba - je výcvik a soutěžní střelba z ručních zbraní služebního typu,       v disciplínách odpovídajících výcviku ozbrojených složek.

 • Hlava I: Základní ustanovení
 • Hlava II: Hlavní činnost SVZ ČR
 • Hlava III: Členství ve SVZ ČR
 • Hlava IV: Organizační výstavba SVZ ČR
 • Hlava V: Zásady jednání a rozhodování
 • Hlava VI: Zásady hospodaření
 • Hlava VII: Přechodná a závěrečná ustanovení

HLAVA I: Základní ustanovení

Článek 1

1.1. Zapsaný spolek Svaz vojáků v záloze České republiky, (dále jen SVZ ČR) je podle zákona č. 89/2012 Sb. sportovním spolkem, jehož účelem je zabezpečování výchovy mládeže a dospělých k brannosti, provozování tělovýchovy a branných a branně technických sportů a podpora dalších společenských aktivit obyvatel České republiky směřujících k šíření osvěty brannosti a k propagaci Armády České republiky. Vytváří aktivity zvyšující všestrannou připravenost občanů k obraně státu.

1.2. Sdružuje na zásadách nepolitičnosti, nezávislosti a dobrovolnosti fyzické osoby se zájmem o branně sportovní střelbu a branně technickou činnost, vojenství, vojenskou historii a o prohlubování vojenských odborností.

1.3. SVZ ČR působí na území České republiky. Sídlo SVZ ČR je na adrese U Pergamenky 3/1511, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00.

1.4. SVZ ČR je právnickou osobou. Statutární zástupci SVZ ČR jsou předseda SVZ ČR, místopředseda SVZ ČR a tajemník SVZ ČR. Každý z nich je členem vedení ÚR SVZ ČR (VÚR SVZ ČR). Činí právní úkony a jednají podle kompetencí jménem SVZ ČR samostatně. Předseda a místopředseda SVZ ČR jsou volenými funkcionáři. Tajemník je placeným pracovníkem SVZ ČR.

1.5. K zabezpečení svých cílů spolupracuje SVZ ČR s orgány státní správy, orgány územních samosprávných celků a jinými sdruženími fyzických a právnických osob.

1.6. SVZ ČR a jeho pobočné spolky - Kluby vojáků v záloze (KVZ), spolupracují se zahraničními a mezinárodními organizacemi obdobného charakteru.

1.7. SVZ ČR zanikne :

 1. a) dobrovolným rozpuštěním nebo fúzí s jiným spolkem vysloví-li se pro to Kongres SVZ ČR třípětinovou většinou všech svých oprávněných účastníků;
 2. b) na základě zákonného rozhodnutí soudu nebo oprávněného orgánu

1.8 SVZ ČR je nástupnickou organizací Svazu vojáků v záloze ČSFR.

HLAVA II: Hlavní činnost SVZ ČR

Článek 2

2.1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl.I. co by společného zájmu jeho členů.

2.2. Tato veřejně prospěšná činnost SVZ spočívající zejména v provozování branných sportů, v práci s mládeží a ve vzdělávání, školení a osvětě v oblasti brannosti se realizuje tím, že spolek:

 1. a) organizuje pro své členy a veřejnost branně sportovní střelby a branně technické akce;
 2. b) vydává národní svazová pravidla a řády;
 3. c) provozuje branně sportovní střelbu podle národních svazových pravidel a řádů se zaměřením na praktické a výkonnostní střelby z velkorážových a malorážových palných zbraní;
 4. d) školí rozhodčí a odborné instruktory;
 5. e) uděluje výkonnostní třídy;
 6. f) vytváří zájmové a odborné skupiny ke studiu vojenské historie a otázek soudobého vojenství;
 7. g) vede vojáky v záloze k udržování a rozvoji získaných vojenských dovedností;
 8. h) zabezpečuje vojensko - praktické činnosti KVZ spoluprací s AČR, vojenskými útvary a zařízeními, v souladu s platnou legislativou;
 9. i) ovlivňuje myšlení občanské veřejnosti organizováním a prováděním osvětové činnosti s brannou tematikou;
 10. j) rozvíjí práci s mládeží k realizaci jejich branně sportovních zájmů;
 11. k) provozuje klubovou amatérskou radiostanici OK1KVZ;
 12. l) v KVZ zabezpečuje a rozvíjí kromě branně sportovních aktivit i jiné sportovní a společenské akce podle rozhodnutí jejich členů;
 13. m) rozvíjí a koordinuje styky s ostatními organizacemi/spolky stejného nebo podobného charakteru v tuzemsku i zahraničí;
 14. n) podílí se metodicky na zajišťování organizačního i ekonomického rámce činnosti pobočných spolků – KVZ.

2.3. Spolek může vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti dle čl. 2.2 stanov nebo  hospodárném využití majetku spolku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

HLAVA III: Členství v SVZ ČR

Článek 3

3.1. Členství ve SVZ ČR může být řádné a/nebo čestné.

3.2. Ve vnitřním životě SVZ ČR jsou si všichni řádní členové SVZ ČR rovni ve svých právech a povinnostech. Omezení práv stanoví zákon a v jeho mezích tyto stanovy.

3.3. Řádné členství

Řádným členem SVZ ČR může být každý občan České republiky, který:

 1. a) souhlasí s programem činnosti SVZ ČR a se Stanovami SVZ ČR;
 2. b) podporuje činnost SVZ ČR;
 3. c) je evidován a pracuje v KVZ.

O přijetí za řádného člena SVZ ČR rozhoduje rada KVZ, do něhož se uchazeč písemně přihlásil. Pro přihlášku uchazeče o členství ve SVZ ČR není závazný územní princip. Dokladem o členství je členský průkaz SVZ ČR. Člen SVZ ČR smí být členem pouze jednoho KVZ.

3.4. Základní povinnosti řádného člena SVZ ČR :

 1. a) dodržovat Stanovy SVZ ČR a usnesení jeho orgánů, jejichž závaznost vyplývá ze Stanov;
 2. b) platit členské příspěvky;
 3. c) plnit povinnosti vyplývající z členství ve SVZ ČR;
 4. d) odpovědně vykonávat povinnosti vyplývající z funkce ve SVZ ČR, do které byl zvolen, jestliže se svou volbou souhlasil;
 5. e) propagovat činnost SVZ ČR a získávat nové členy;
 6. f) důstojně reprezentovat zájmy SVZ ČR a KVZ.

3.5. Základní práva řádného člena SVZ ČR :

 1. a) zúčastňovat se podle svých zájmů, možností a schopností veškeré činnosti SVZ ČR;
 2. b) účastnit se členských schůzí KVZ, kde je evidován, s právem hlasovat;
 3. c) být informován o činnosti a hospodaření SVZ ČR;
 4. d) vyjadřovat na jednáních orgánů SVZ ČR svobodně svá stanoviska a názory k činnosti a hospodaření SVZ ČR;
 5. e) podávat návrhy a informace orgánům SVZ ČR;
 6. f) osobně se účastnit všech jednání orgánů SVZ ČR, kde se jedná o jeho osobě nebo o jeho návrzích;
 7. g) volit a být volen do funkcí v KVZ;
 8. h) volit a být volen, do všech funkcí ve SVZ ČR;
 9. i) nosit znak SVZ ČR, KVZ a udělená ocenění

Mládež a děti, které nedosáhly svéprávnosti dle zákona, mají omezena práva dle písmene b), g) a h). Jejich členství je možné jen se souhlasem zákonných zástupců.

3.6. Řádné členství ve SVZ ČR zaniká :

 1. a) dnem doručení písemného oznámení řádného člena o vystoupení ze SVZ ČR statutárnímu zástupci KVZ, jehož je členem;
 2. b) uplynutím lhůty tří měsíců, ve které není řádný člen SVZ ČR evidován v žádném KVZ. Lhůta začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po dni, kdy člen doručil své rozhodnutí o vystoupení z dosavadního KVZ;
 3. c) vyloučením v odůvodněných případech rozhodnutím členské schůze KVZ, kde je řádný člen registrován, pro neplnění základních povinností dle čl. 3. 4. písm. a), b) nebo c) nebo poškodil-li ve velkém rozsahu nebo opakovaně KVZ nebo SVZ ČR a ani po výzvě spolku nezjednal v přiměřené lhůtě nápravu;
 4. d) vyloučením v mimořádných případech rozhodnutím ÚR SVZ ČR, pokud řádný člen ve velkém rozsahu nebo opakovaně svým jednáním poškodil SVZ ČR. Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání k ÚDK SVZ ČR a ke Kongresu SVZ ČR. V případě potvrzení rozhodnutí Kongresem SVZ ČR, je takový člen vyloučen doživotně. Pokud Kongres SVZ ČR rozhodnutí nepotvrdí, pak se ke dni rozhodnutí obnovuje řádné členství v původním KVZ;
 5. e) nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení;
 6. f) zánikem SVZ ČR;
 7. g) úmrtím

3.7. Čestné členství :

Čestné členství vzniká a zaniká v souladu s článkem 4.

3.8. Spolek vede pro svou evidenci neveřejný seznam členů. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí pověřený pracovník při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

3.9. Nárok na vypořádání při zániku členství má bývalý člen jen při zániku SVZ ČR.

ČESTNÁ OCENĚNÍ, VYZNAMENÁNÍ

Článek 4

4.1. Za zásluhy o SVZ ČR nebo KVZ se může fyzická osoba, člen i nečlen SVZ ČR, stát

 1. a) čestným členem KVZ, rozhodne-li o tom třípětinovou většinou všech svých členů členská schůze KVZ. Dokladem o čestném členství v KVZ je diplom o čestném členství v KVZ
 2. b) čestným členem SVZ ČR, rozhodne-li o tom Kongres SVZ ČR nebo třípětinovou většinou všech svých členů ÚR SVZ ČR. Dokladem o čestném členství v SVZ ČR je diplom o čestném členství v SVZ ČR a odznak „Čestný člen SVZ ČR“.

4.2. Stejným postupem podle odstavce 4. 1. může členská schůze KVZ, Kongres SVZ ČR      a ÚR SVZ ČR čestné členství odejmout.

4.3. Za zásluhy o SVZ ČR nebo KVZ, za rozvíjení spolupráce s partnerskými organizacemi se může fyzická osoba, člen i nečlen SVZ ČR nebo právnická osoba, stát nositelem Čestného odznaku SVZ ČR I, II, III. stupně. Rozhodne o tom třípětinovou většinou všech svých členů OR SVZ nebo ÚR SVZ ČR. Dokladem o udělení Čestného odznaku je diplom.

4.4. Stejným postupem podle odstavce 4.3. může OR SVZ, ÚR SVZ ČR čestná ocenění odejmout.

4.5. Za zásluhy o SVZ ČR nebo KVZ, za rozvíjení spolupráce s partnerskými organizacemi se může fyzická osoba, člen i nečlen SVZ ČR nebo právnická osoba stát nositelem Medaile SVZ ČR. Rozhodne o tom Kongres SVZ ČR nebo třípětinovou většinou všech svých členů ÚR SVZ ČR.

4.6. Dokladem o udělení Medaile SVZ ČR je zápis v evidenci a dekret o udělení medaile.

4.7. Udělenou medaili odejmout nelze.

TRESTY

Článek 5

5.1. Za porušení povinností může být členům SVZ ČR uložen trest :

- napomenutí

- odvolání z funkce

- zákaz výkonu funkce ve SVZ ČR na dobu až dvou let

- vyloučení ze SVZ ČR

5.2. Tresty za přestupky ve sportu stanoví Všeobecná pravidla sportovní činnosti.

5.3. Pravomoci jednotlivých orgánů SVZ ČR k ukládání trestů stanoví JOŘ SVZ ČR a Všeobecná pravidla sportovní činnosti SVZ ČR.

HLAVA IV: Organizační výstavba SVZ ČR

Článek 6

Klub vojáků v záloze

6.1. KVZ, základní organizační jednotka SVZ ČR, je pobočným spolkem SVZ ČR, která má odvozenou právní osobnost od právní osobnosti SVZ ČR. Pobočný spolek může mít práva     a povinnosti a nabývat je v rozsahu určeném těmito Stanovami. Jedinečné označení každého KVZ ve SVZ ČR musí povinně obsahovat zkratku „KVZ“ a obec.

SVZ ČR neručí za dluhy svých pobočných spolků.

6.2. KVZ je založen jestliže

 1. a) se v něm sdruží nejméně 5 zájemců o založení KVZ;
 2. b) podají ÚR SVZ ČR přihlášku k registraci ve SVZ ČR;
 3. c) uhradí členský registrační příspěvek;
 4. d) ÚR SVZ ČR převezme žádost KVZ o zřízení a podá návrh na jeho zapsání do veřejného rejstříku jako souhlas s jeho přijetím do SVZ ČR ;

6.3. Zřizovací listinou KVZ je výpis ze spolkového rejstříku předaný ÚR SVZ ČR.

6.4. Každý KVZ je povinen používat vlastní identifikační číslo podle zákona o státní statistické službě.

6.6. Nejvyšším orgánem KVZ je členská schůze KVZ. Svolává ji rada KVZ podle potřeby nebo vyžádá-li si to minimálně třetina členů KVZ, nejméně však jedenkrát ročně.

6.7. Členská schůze KVZ:

 1. a) volí ze svých řad předsedu KVZ, místopředsedu KVZ, tajemníka KVZ a další členy rady KVZ podle místních podmínek;
 2. b) volí ze svých řad předsedu a dva členy dozorčí komise nebo revizora KVZ, při čemž tyto funkce nejsou slučitelné s funkcí člena rady KVZ;
 3. c) schvaluje plán činnosti a rozpočet KVZ, zprávu o činnosti a hospodaření KVZ a revizní zprávu o KVZ, rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím rady KVZ;
 4. d) podává radám vyššího stupně organizační výstavby SVZ ČR a Kongresu SVZ ČR návrhy v záležitostech SVZ ČR;
 5. e) nevyplývá-li tato účast ze Stanov, volí delegáty na rozšířená zasedání orgánů vyšších stupňů organizační výstavby SVZ ČR;
 6. f) rozhoduje třípětinovou většinou všech svých členů o udělení Čestného členství v KVZ;
 7. g) rozhoduje třípětinovou většinou všech svých členů o zrušení KVZ;
 8. h) rozhoduje o sloučení s jiným KVZ, dle čl. 6.11. písm. b).

 

6.8. Rada KVZ

 1. a) řídí činnost KVZ v období mezi členskými schůzemi KVZ. Schází se podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně;
 2. b) zastupuje KVZ navenek;
 3. c) vede členskou evidenci KVZ (seznam členů), evidenci čestných členů KVZ, vystavuje diplomy o čestném členství v KVZ;
 4. d) hospodaří s majetkem KVZ;
 5. e) zaujímá stanovisko KVZ k dokumentům zásadního charakteru projednávaných v Oblastní organizaci SVZ ČR a k materiálům zásadního charakteru připravovaných k projednání v ÚR SVZ ČR.

6.9. Předseda KVZ, místopředseda KVZ a tajemník KVZ jsou statutárními orgány KVZ. Každý z nich je oprávněn jednat jménem KVZ samostatně.

6.10. Dozorčí komise KVZ anebo revizor dozírají na dodržování Stanov, plnění usnesení Kongresu SVZ ČR, závazných usnesení ÚR SVZ ČR, usnesení členské schůze KVZ, obecně platné legislativy v činnosti KVZ a na hospodaření KVZ. Jsou povinni zpracovávat alespoň jednou ročně revizní zprávu pro členskou schůzi KVZ.

 6.11. KVZ zanikne bez likvidace:

 1. a) rozhodnutím třípětinové většiny všech členů KVZ na členské schůzi KVZ;
 2. b) sloučením s jiným KVZ rozhodnutím členské schůze zbylých členů KVZ, klesne-li počet členů KVZ pod 5;
 3. c) nezaplacením ročního svazového příspěvku do tří měsíců po upomínce;
 4. d) rozhodnutím ÚR SVZ dle čl. 6.12.;
 5. e) zánikem SVZ ČR.

6.12. ÚR SVZ ČR může rozhodnout třípětinovou většinou všech svých členů, na návrh Ústřední dozorčí komise SVZ ČR (ÚDK SVZ ČR) a/nebo Oblastní rady SVZ ČR (OR SVZ ČR), o zrušení KVZ a o podání žádosti o vyškrtnutí z veřejného rejstříku. KVZ výmazem ze spolkového rejstříku zanikne.

Článek 7

Oblastní organizace SVZ ČR

7.1. KVZ se sdružují do oblastních organizací SVZ ČR (dále jen „oblastí“). Oblast tvoří minimálně tři KVZ. Počet oblastí nemůže překročit počet krajů v ČR. Každý KVZ má za povinnost začlenit se do některé - avšak právě jedné oblasti. Oblast nemá ve SVZ ČR postavení právnické osoby ve smyslu zákona. Je-li to z hlediska organizování sportovní činnosti výhodnější, může hranice oblasti přesahovat hranice kraje.

7.2. Nejvyšším orgánem oblasti je Oblastní rada SVZ ČR. Každý KVZ má nárok alespoň na jednoho zástupce v OR SVZ ČR. OR SVZ ČR je složena z předsedů KVZ, vedoucího rozhodčího oblasti a dalších členů volených v KVZ v počtu, na kterém se dohodnou předsedové KVZ v oblasti. Místo předsedy KVZ může být členem OR SVZ ČR jiný statutární orgán KVZ, rozhodne-li tak členská schůze KVZ. Předsedu OR SVZ ČR, případně další funkcionáře volí OR SVZ ČR ze svého středu. OR SVZ ČR svolává její předseda podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

7.3. OR SVZ ČR

 1. a) navrhuje ÚR SVZ ČR rozpuštění oblasti nebo sloučení s jinou oblastí;
 2. b) schvaluje začlenění nových KVZ do oblasti, bere na vědomí zánik svých KVZ a přestupy svých KVZ do jiné oblasti;
 3. c) stanoví název oblasti. Název musí obsahovat pojem „oblast SVZ ČR“ a musí se lišit od názvu jiné oblasti a od názvu jiné právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území České republiky;
 4. d) koordinuje akce SVZ ČR v oblasti, přijímá k tomu doporučení pro činnost KVZ v oblasti a schvaluje kalendářní plán akcí SVZ ČR v oblasti;
 5. e) zprostředkovává výměnu informací o SVZ ČR v oblasti;
 6. f) zabezpečuje průběžný přenos informací z KVZ do ÚR SVZ ČR a naopak;
 7. g) projednává důležité připomínky KVZ k činnosti ÚR SVZ ČR a předkládá je v dostatečném časovém předstihu VÚR SVZ ČR s návrhem k projednání materiálu v ÚR SVZ ČR;
 8. h) zabezpečuje kontakt a projednání důležitých připomínek s poradními orgány SVZ ČR;
 9. i) zabezpečuje činnost aktivu rozhodčích v oblasti;
 10. j) vede pomocnou evidenci KVZ v oblasti, zahrnující názvy KVZ, jejich sídlo, jména statutárních orgánů;
 11. k) volí nebo odvolává jedenkrát za čtyři roky, nebo v souvislosti se změnami podle písmene a), nebo jestliže to bude nutné z jiného důvodu, svého zástupce do ÚR SVZ ČR;
 12. l) zavazuje usnesením svého zástupce ke způsobu jednání v ÚR SVZ ČR;
 13. m) podává návrhy v záležitostech SVZ ČR ústředním orgánům SVZ ČR (čl. 8.1.);
 14. n) uděluje „Čestný odznak SVZ ČR I - III. stupně“.

7.4. Činnost OR SVZ ČR zabezpečuje organizačně a hospodářsky ten KVZ v oblasti, na kterém se OR SVZ ČR dohodne a tuto povinnost schválí členská schůze tohoto klubu.

Článek 8

Ústřední orgány SVZ ČR

8.1. Ústředními orgány SVZ ČR jsou:

 1. a) Kongres SVZ ČR;
 2. b) Ústřední rada SVZ ČR (ÚR SVZ ČR);
 3. c) Vedení ÚR SVZ ČR (VÚR SVZ ČR);
 4. d) Ústřední dozorčí komise (ÚDK SVZ ČR).

8.2. Nejvyšším orgánem SVZ ČR je Kongres SVZ ČR, který je shromážděním delegátů (zpravidla předsedů KVZ, nebo pověřených zástupců KVZ). Má-li KVZ 50 a více členů, je oprávněn vyslat na Kongres SVZ ČR ještě jednoho delegáta s právem hlasovacím. Kongres SVZ ČR svolává ÚR SVZ ČR podle potřeby, nejméně však jedenkrát za čtyři roky nebo vyžádá-li si to alespoň polovina oblastí, které mají své zástupce v ÚR SVZ ČR.

8.3. Kongres SVZ ČR:

 1. a) schvaluje Stanovy SVZ ČR;
 2. b) schvaluje Program a Hlavní směry další činnosti SVZ ČR;
 3. c) schvaluje Zprávu o činnosti a Zprávu o hospodaření SVZ ČR;
 4. d) schvaluje revizní zprávu ÚDK SVZ ČR;
 5. e) volí předsedu a místopředsedu SVZ ČR;
 6. f) schvaluje Statut ÚDK SVZ ČR;
 7. g) volí 5 členů a 2 náhradníky ÚDK SVZ ČR;
 8. h) rozhoduje o mimořádných odvoláních ke Kongresu SVZ ČR;
 9. i) uděluje Medaili SVZ ČR;
 10. j) rozhoduje o zániku SVZ ČR;
 11. k) rozhoduje o začlenění nebo vyčlenění SVZ ČR do/z jiných spolků/sdružení fyzických nebo právnických osob;
 12. l) stanovuje výši registračního příspěvku dle 12. 3., písm. c).

8.4. ÚR SVZ ČR řídí činnost svazu v období mezi Kongresy SVZ ČR. Má pravomoc rozhodovat ve všech záležitostech SVZ ČR s výjimkou těch, které jsou Stanovami jmenovitě vyhrazeny Kongresu SVZ ČR, OR SVZ ČR, KVZ a ÚDK SVZ ČR.

8.5. Členy ÚR SVZ ČR jsou předseda ÚR SVZ ČR, místopředseda ÚR SVZ ČR, tajemník, předsedové OR SVZ a předsedové komisí ÚR SVZ ČR ( čl. 8. 6. písm. c). Předseda OR oblasti může delegovat na své místo v ÚR SVZ ČR jiného řádně zvoleného zástupce oblasti. Na jednáních mají hlas rozhodující. V případě kumulací funkcí má příslušný funkcionář ÚR jen jeden hlas. Předsedou ÚR SVZ ČR je Kongresem zvolený předseda SVZ ČR, místopředsedou pak Kongresem zvolený místopředseda SVZ ČR.

8.6. ÚR SVZ ČR

 1. a) Schvaluje výběr tajemníka SVZ ČR. Smluvní poměr tohoto pracovníka se řídí obecně platnými právními předpisy. Pracovní smlouvu uzavírá a ukončuje předseda SVZ ČR;
 2. b) pověřuje vedení ÚR SVZ ČR operativním zajišťováním úkolů v době mezi řádnými zasedáními ÚR SVZ ČR;
 3. c) si pro zajištění své činnosti ustanovuje :

- organizačně ekonomickou komisi ÚR SVZ ČR (OEK ÚR SVZ ČR)

- sportovně metodickou komisi ÚR SVZ ČR (SMK ÚR SVZ ČR)

- komisi pro legislativu a komunikaci ÚR SVZ ČR (KLK ÚR SVZ ČR)

- komisi rozhodčích ÚR SVZ ČR (KR ÚR SVZ ČR)

 1. d) si zřizuje odborné pracovní týmy a sekce podle potřeby. Vedoucí odborných pracovních týmů jmenuje ÚR SVZ ČR ze členů SVZ ČR. Vedoucí odborných pracovních týmů nejsou členy ÚR SVZ ČR. Mají právo se zúčastňovat jednání ÚR SVZ ČR, je-li jednáno o jejich návrzích s hlasem poradním;
 2. e) informuje všechny složky SVZ ČR o své činnosti, o hospodaření a o dění ve SVZ ČR;
 3. f) provádí úpravy Stanov SVZ ČR vyvolané změnami právních předpisů;
 4. g) schvaluje pravidla sportovní činnosti SVZ ČR;
 5. h) k zabezpečení finančních prostředků na činnost SVZ ČR, zřizuje a ruší subjekty uvedené v Občanském zákoníku;
 6. i) řídí vedení evidence všech KVZ, čestných členů SVZ ČR, oblastí SVZ ČR a evidenci KVZ v oblastech;
 7. j) schvaluje vystavení a vydávání registračních listů KVZ, odznaků a diplomů o čestném členství ve SVZ ČR;
 8. k) uděluje Čestné odznaky a Medaile SVZ ČR;
 9. l) organizuje a řídí na celosvazové úrovni mezinárodní styky SVZ ČR;
 10. m) hospodaří s majetkem SVZ ČR a schvaluje rozpočet SVZ ČR. Není však oprávněna hospodařit s vlastním majetkem KVZ;
 11. n) schvaluje podmínky pro poskytování dotací KVZ;
 12. o) schvaluje Statuty komisí ÚR SVZ ČR, odborných pracovních týmů a sekcí;
 13. p) schvaluje personální složení komisí ÚR SVZ ČR, odborných pracovních týmů a sekcí na návrh jejich předsedů;
 14. q) rozhodne o způsobu doplnění ÚDK SVZ ČR, pokud v období mezi kongresy SVZ ČR klesne počet členů ÚDK SVZ ČR pod 5 členů;
 15. r) poskytuje KVZ na vyžádání nebo z vlastní iniciativy všestrannou odborně metodickou pomoc související s jejich činností podle Stanov;
 16. s) rozhoduje o zřízení, rozdělení, sloučení nebo zrušení oblasti SVZ ČR;
 17. t) schvaluje Jednací a organizační řád SVZ ČR;
 18. u) přispívá na administrativní činnost oblastí stanovenou finanční částkou na běžný rok;
 19. v) koná řádná zasedání alespoň čtyřikrát ročně. Zasedání ÚR SVZ ČR nejsou veřejná.

8.7. Vedení ÚR SVZ ČR

 1. a) organizuje činnost SVZ ČR v době mezi zasedáními ÚR SVZ ČR;
 2. b) svolává v pravidelných intervalech zasedání ÚR SVZ ČR a připravuje program jednání;
 3. c) operativně zajišťuje úkoly v době mezi řádnými zasedáními ÚR SVZ ČR, pokud v jednotlivých případech nerozhodne ÚR SVZ ČR jinak;
 4. d) koná v souladu se Stanovami SVZ ČR, Usneseními ÚR SVZ ČR a pracuje podle JOŘ SVZ ČR.

8.8. ÚDK SVZ ČR

plní funkci kontrolní (§ 262-4 OZ) a rozhodčí (§ 265-7) komise, zejména:

 1. a) dohlíží na dodržování Stanov v činnosti SVZ ČR, na dodržování souladu závazných usnesení ÚR SVZ ČR s usneseními Kongresu SVZ ČR, Stanovami, obecně platnou legislativou a na hospodaření SVZ ČR;
 2. b) zpracovává revizní zprávu o SVZ ČR pro Kongres SVZ ČR a alespoň jedenkrát ročně pro ÚR SVZ ČR;
 3. c) volí ze svého středu předsedu a místopředsedu ÚDK SVZ ČR;
 4. d) schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně

Náhradníci ÚDK SVZ ČR mají právo zúčastnit se jednání komise s hlasem poradním

8.9. ÚDK SVZ ČR se doplňuje v období mezi kongresy SVZ ČR ze zvolených náhradníků ÚDK SVZ ČR.

8.10. Předseda a místopředseda ÚDK SVZ ČR mají v rámci kontrolní činností právo zúčastnit se jednání ÚR SVZ ČR a všech komisí, odborných pracovních týmů a sekcí ÚR SVZ ČR        s hlasem poradním.

8.11. Souběžné členství v ÚR SVZ ČR a ÚDK SVZ ČR je neslučitelné

8.12. V případě, že člen ÚDK neplní základní členské povinnosti, může ÚDK SVZ ČR rozhodnout o pozastavení jeho členství v komisi

HLAVA V: Zásady jednání a rozhodování

Článek 9

9.1. Jednotlivé organizační složky a orgány SVZ ČR mohou mezi sebou bez omezení přímo komunikovat a navazovat spolupráci. K řešení odborných problémů si může každá organizační složka a orgán SVZ ČR vytvářet odborné pracovní týmy ze svých členů a z dalších odborníků.

9.2. Ve všech organizačních složkách a orgánech SVZ ČR jsou rozhodnutí přijímána a volby prováděny hlasováním. Hlasování je platné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů orgánu. Pro zvolení do funkce a pro přijetí rozhodnutí je nutné, aby pro návrh hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů orgánu. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Není-1i přítomen, pak hlas funkcionáře, který jednání řídí.

9.3. Pro přijetí zásadních rozhodnutí v ÚR SVZ ČR:

 • o schválení Jednacího a organizačního řádu SVZ ČR a dalších vnitřních norem SVZ ČR
 • o finančních investicích a rozpočtu SVZ ČR
 • o změně pravidel sportovní činnosti

 musí hlasovat PRO, třípětinová většina všech členů ÚR SVZ ČR

9.4. Pokud se v určený čas, na který je jednání svoláno, nesejde požadovaný počet členů, zahájí se jednání o jednu hodinu později, za účasti přítomných členů bez ohledu na jejich počet. Hlasování je platné jako při splnění podmínek dle čl. 9.2. Toto ustanovení nelze použít pro jednání Kongresu SVZ ČR.

9.5. Z operativních důvodů lze ve všech organizačních složkách a orgánech SVZ ČR jednat a hlasovat korespondenční formou. Korespondenční forma může být buď elektronická, listovní, nebo jiná, která umožní po následném zdokumentování jednoznačné potvrzení výsledku hlasování.

9.6. Zvoleného funkcionáře může odvolat orgán, který ho zvolil.

9.7. O rozhodnutích přijatých v orgánech SVZ pořizuje pověřený člen zápis, který svým podpisem ověřují další dva členové, přítomní jeho jednání.

Článek 10

10.1. Každé usnesení je závazné pro členy té organizační složky nebo orgánu SVZ ČR, který takové usnesení přijal.

10.2. Usnesení Kongresu SVZ ČR jsou závazná pro celý SVZ ČR.

10.3. Usnesení ÚR SVZ ČR jsou závazná pro celý SVZ ČR, jestliže se týkají :

 1. a) plnění Usnesení Kongresu SVZ ČR, jeho výkladu a z toho vyplývající činnosti SVZ ČR;
 2. b) uplatnění obecně platných předpisů a právních norem ve SVZ ČR;
 3. c) hospodaření s majetkem SVZ ČR;
 4. d) smluvních vztahů SVZ ČR;
 5. e) pravidel společných branně sportovních, branně technických a střeleckých soutěží, přípravy rozhodčích a odborných instruktorů a udělování výkonnostních tříd;
 6. f) pravidel členské evidence SVZ ČR;
 7. g) mezinárodních styků SVZ ČR;
 8. h) ediční činnosti SVZ ČR;
 9. i) zřízení, zrušení, sloučení nebo rozdělení oblastí

10.4. Usnesení členské schůze KVZ je závazné pro členy KVZ

10.5. Usnesení komise je doporučením pro usnesení ÚR SVZ ČR

Článek 11

11.1. Revizoři KVZ, dozorčí komise KVZ a ÚDK SVZ ČR se ve své kontrolní činnosti a rozhodování řídí výhradně Stanovami SVZ ČR, Usneseními Kongresu SVZ ČR, Usneseními ÚR SVZ ČR a obecně platnými předpisy.

11.2. ÚR SVZ ČR řeší bez zbytečného odkladu podání, stížnosti a odvolání členů SVZ ČR v záležitostech SVZ ČR proti rozhodnutí orgánů KVZ, a podání, stížnosti a odvolání KVZ v záležitostech SVZ ČR. Proti rozhodnutí ÚR SVZ ČR se lze odvolat do 15 kalendářních dnů k ÚDK SVZ ČR. ÚDK SVZ ČR o odvolání rozhodne do 60 kalendářních dnů. Žádné ze zmíněných odvolání nemá odkladný účinek. Pokud ÚDK SVZ ČR shledá rozhodnutí ÚR SVZ ČR protiprávním, vrátí případ s řádným zdůvodněním ÚR SVZ ČR k novému projednání.

11.3. Podání, stížnosti a odvolání člena SVZ ČR v záležitostech SVZ ČR proti rozhodnutím ÚR SVZ ČR řeší ÚDK SVZ ČR.

11.4. Proti rozhodnutím ÚR SVZ ČR a ÚDK SVZ ČR je možné odvolání ke Kongresu SVZ ČR. Rozhodnutí Kongresu SVZ ČR je konečné

11.5. Procedurální postup při podávání stížností a odvolání upřesňuje JOŘ SVZ ČR.

 

HLAVA VI: Zásady hospodaření

Článek 12

12.1. Majetek a finanční zdroje SVZ ČR tvoří :

 1. a) členské příspěvky;
 2. b) výnosy z majetku SVZ ČR a jeho pobočných spolků;
 3. c) výnosy z realizace činností vykonávaných na základě objednávky nebo smlouvy;
 4. d) výnosy z činnosti zřízených subjektů uvedených v Občanském zákoníku;
 5. e) dotace a dary fyzických a právnických osob;
 6. f) výnosy z majetku, který nebyl delimitován po Svazarmu a výnosy z podniků bývalého Svazarmu;
 7. g) zdroje určené státem na podporu sportu a brannosti
 8. h) granty od institucí a orgánů státu

12.2. Majetek KVZ tvoří vlastní majetek a věcné nebo finanční prostředky, účelově poskytnuté KVZ k zabezpečení rozvoje jeho sportovní a společenské činnosti ÚR SVZ ČR. Vlastní majetek zůstává za všech okolností majetkem KVZ. S tímto majetkem je oprávněn nakládat výhradně ten KVZ, který jej vlastní. Prostředky poskytnuté ÚR SVZ ČR je KVZ povinen vyúčtovat nebo vrátit.

12.3. Členské příspěvky ve SVZ ČR jsou :

 1. a) klubový, který vybírá KVZ od svých členů ve výši podle usnesení své členské schůze;
 2. b) příležitostný, který může podle Stanov vybírat pořádající KVZ u příležitosti konání konkrétní akce SVZ ČR od účastníků akce - členů SVZ ČR;
 3. c) registrační, je jednorázový příspěvek, který odvádí nově vznikající KVZ povinně při své registraci ve SVZ ČR. Výši poplatku stanoví Kongres SVZ ČR v Usnesení;
 4. d) svazový, jehož výši na běžný rok stanoví ÚR SVZ ČR Usnesením.

12.4. SVZ ČR a KVZ jsou každý subjektem vlastnického práva. Hospodaří vlastním jménem, na vlastní odpovědnost podle obecně platných předpisů, Stanov, závazných usnesení ÚR SVZ ČR  a svých rozpočtů.

12.5. Z finančního majetku SVZ ČR se v souladu se zásadami, stanovenými ÚR SVZ ČR, poskytují finanční a materiální příspěvky na zabezpečení rozvoje sportovní a společenské činnosti KVZ a na zajištění organizační činnosti oblastí.

12.6. Při zániku SVZ ČR nebo KVZ se provede majetkové vyrovnání podle § 269-73 OZ.

HLAVA VII: Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 13

13.1. SVZ ČR, Oblasti SVZ a KVZ mají právo podle svého rozhodnutí používat vlastní symboliku. Symbolikou může být logo, vlajka, prapor, znak a odznak, které musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy. Symboliku KVZ schvaluje rada KVZ, symboliku oblasti OR SVZ ČR a symboliku SVZ ČR Ústřední rada SVZ ČR

13.2. Obsah, formu a používání organizačních razítek SVZ ČR a jeho organizačních jednotek a orgánů stanoví ÚR SVZ ČR.

 Článek 14

14.1. Při zrušení KVZ ( čl. 6.5. čl. 6.11. a čl. 6.12. ), si klub ponechá nabytý vlastní majetek. Majetek účelově poskytnutý k zabezpečení rozvoje jeho sportovní a společenské činnosti       a majetek, který je smluvně určen k vrácení SVZ ČR, musí vrátit ÚR SVZ ČR. Klub nemá nárok na žádné finanční vyrovnání z majetku, který obhospodařuje ÚR SVZ ČR. Výjimku tvoří peněžní částky, které smluvně svěřil do správy ÚR SVZ ČR jako své vlastní.

14.2. Klub oznámí svůj zánik pověřenému pracovníkovi SVZ ČR žádostí o zrušení a doručí dokument prokazující zánik klubu. SVZ ČR zabezpečí výmaz z rejstříku u rejstříkového soudu.

 Článek 15

15.1. Členské průkazy SVZ ČR jsou vydávány centrálně, na základě žádostí jednotlivých KVZ. Formální úpravu průkazů stanovuje svým rozhodnutím ÚR SVZ ČR.

15.2. Členský průkaz je majetkem SVZ ČR. Při ukončení členství v SVZ ČR se vrací tajemníkovi SVZ ČR prostřednictvím příslušného KVZ.

Článek 16

16.1. Jako stanovy pobočných spolků - KVZ platí ustanovení čl.6 těchto stanov a pokud jde o usnášeníschopnost a rozhodování orgánů KVZ pak přiměřeně i ustanovení čl. 9 těchto stanov.

16.2. V ostatních věcech, stanovami jmenovitě neupravenými, platí přiměřeně příslušná ustanovení OZ.

Článek 17

17.1. Tyto Stanovy byly schváleny VII. řádným Kongresem SVZ ČR. Současně pozbývají platnosti dosavadní Stanovy.

Schváleno Kongresem SVZ ČR dne 21.května 2020.

17.2. Stanovy byly dle čl. 8.6.f) doplněny usnesením ÚR SVZ ČR ze 6. prosince 2020 v čl. 1.1., 6.11.

Mgr. Ing. Oldřich Přecechtěl

předseda Svazu vojáků v záloze České republiky, z.s.

Přihlášení

Počítadlo návštěv

Počítadlo návštěv TOPlist