Svaz vojáků v záloze České republiky, z.s.

Spisová značka: L 4349 vedená u Městského soudu v Praze,
IČ 47610603,
č. účtu: 19531071/0100

6.1. ČAS PRO STŘELBU A JEHO MĚŘENÍ

6.1.1. Časové limity jednotlivých typů střeleb

 1. se nestanovují, nebo
 2. stanovují jejich technická pravidla a jejich splnění je zpravidla podmíněné nebo přímé kritérium hodnocení disciplíny.

6.1.2. Časové limity provedení jednotlivých střeleckých disciplín se měří stopkami, TIMERy nebo časovači, jejichž konkrétní použití se řídí účelem a požadovanou přesností měření času.

6.1.3. Technická pravidla soutěží a disciplín stanoví, jestli se čas měří na celé minuty, sekundy, desetiny nebo setiny sekundy.

6.1.4. Kontrola průběhu časového limitu je věcí závodníka.

6.1.5. Dojde-li k selhání činnosti stopek, TIMERu nebo časovače vlivem technické závady nebo chybou rozhodčího, závodník za stejných výchozích podmínek provedení disciplíny opakuje.

6.2. CHYBY PŘI STŘELBĚ

6.2.1. Jestliže závodník vystřelí ránu náhodně před vydáním povelu „Pálit!“, „Start!“, „K boji!“, signál TIMERu, nebo jiný dohodnutý povel, je diskvalifikován.

6.2.2. Jestliže po vydání povelu „Palbu zastavit!“, závodník vystřelí, pokládá se tato rána za chybenou a z dosaženého výsledku se odečtou dva body. Protože nelze spolehlivě zjistit hodnotu chybené rány, považuje se za takovouto, zásah v terči s nejvyšší hodnotou.

6.2.3. Jestliže závodník vystřelí do terče více nástřelných ran, než je stanoveno propozicemi soutěže, odečtou se mu za každou takovou ránu dva body z dosaženého výsledku.

6.2.4. Jestliže závodník vystřelí do terče více soutěžních ran, než je stanoveno propozicemi soutěže, odečte se mu stejný počet nejlepších zásahů a za každou nadpočetnou ránu je současně trestán odečtením dvou bodů z výsledku.

6.2.5. Jestliže při dvoupolohové, dvouterčové nebo třípolohové, tříterčové střelbě závodník omylem nastřílí položku do jiného svého terče, počítá se mu v terči, ve kterém je více zásahů, pouze tolik zásahů, kolik odpovídá položce a to s nejvyššími hodnotami a v terči, kde je méně nebo žádný zásah, jen skutečný počet zásahů. Jestliže má celkově ve všech položkách více zásahů, než je povoleno, odečte se mu za každý nadpočetný zásah z celkového výsledku tolik bodů, kolik odpovídá nejvyšší bodové hodnotě v množině použitých terčů.

6.3. ZÁSAHY V CIZÍM TERČI

6.3.1. Jestliže se zjistí, že závodník vystřelil nástřelnou ránu do cizího terče, nepovoluje se mu ránu opakovat. Není-li možno v terči s cizím zásahem rychle a jasně zjistit, komu jednotlivé zásahy patří, povolí se závodníku, který má v terči cizí zásah, opakování nástřelu.

6.3.2. Závodník, který vystřelil ránu do cizího soutěžního terče, je za každý takový zásah trestán odečtením dvou bodů ze svého soutěžního výsledku. Postiženému závodníkovi s cizím zásahem v terči se odečte nejhorší zásah.

6.4. ZÁVADY PŘI STŘELBĚ

6.4.1. Závodník nese plnou odpovědnost za zbraň a náboje, které pro soutěž použije. Žádné závady se neuznávají a jejich důsledky, zejména vliv na čas vymezený pro soutěžní střelbu nebo nemožnost opakování nástřelu, položky nebo její části, jdou v plném rozsahu na vrub závodníka.

6.4.2. Běžné závady, jako je selhání náboje, vzpříčení nábojnice apod. si musí závodník odstranit v čase, který je mu vymezen pro střelbu.

6.4.3. Nelze-li závadu odstranit, závodník může v soutěži pokračovat s jinou zbraní, která prošla technickou přejímkou do soutěže. Na nahrazení závadou ztraceného soutěžního času však nemá nárok.

6.4.4. Nelze-li po závadě zbraň opravit, nebo není-li k dispozici náhradní zbraň, lze závodníkovi uznat pouze zásahy dosažené před vznikem závady.

6.4.5. Dojde-li při soutěži k závadě na zbrani, kterou nelze ihned bezpečně odstranit, může být s touto zbraní manipulováno pouze na vyznačeném místě, označeném jako bezpečnostní zóna.

6.4.6. Závodník, který má u základní štafetové střelby závadu dřív, nežli zasáhl kovový terč, se musí snažit závadu odstranit, aby mohl tento terč zasáhnout.  

A) Jestliže však má závadu až po zasažení kovového terče, má dvě možnosti řešení situace:

 1. odstraní závadu a pokračuje ve střelbě;
 2. uvede zbraň do bezpečného stavu, odloží ji ústím hlavně ve směru střelby a souběžně dá povel „Vpřed!“. Na tento povel další člen štafety začne plnit svůj úkol.

B) Jestliže se závada stane třetímu členu štafety, započítá se čas posledního reálného výstřelu.

6.4.7. U zbraní a střeliva obstaraných nebo zapůjčených do soutěže pořadatelem, lze závady uznávat, rozhodne-li tak pořadatel v propozicích soutěže.

6.5. HODNOCENÍ TERČŮ

6.5.1. K hodnocení zásahů v papírových terčích dochází při střelbách ve dvou etapách:

 1. před sejmutím terčů z rámů, kdy se zjišťuje, zda není zásah v sousedním terči a označují se možné dvojstřely, trojstřely, atd.;
 2. v hodnotící komisi.

6.5.2. Stanovení hodnoty zásahu:

 1. každý zásah se hodnotí bodovou hodnotou toho kruhu (zóny), který byl zasažen;
 2. zásahu v terči, který se svým vnějším průměrem dotýká hranice kruhu (zóny) s vyšší bodovou hodnotou, nebo tuto hranici přesahuje, se přisoudí vyšší bodová hodnota. Zásahu, který se hranice kruhu (zóny) nedotýká, se přisoudí nižší bodová hodnota;
 3. v případě sporného zásahu, dvojstřelu, nebo více blízkých zásahů, nebo není-li terč technicky způsobilý, může být zásah hodnocen za pomoci kalibru o průměru použité střely, optického kalibru, nebo jiných pomůcek;
 4. pro šikmé vstřely se použije u velkorážových zbraní nad 9,65 mm měřítko v délce 14 mm, u ráží do 9,65 mm měřítko 11 mm a u malorážových zbraní 7 mm;
 5. hodnoty nástřelných a soutěžních zásahů v papírových terčích se zapisují na terč nebo do karet závodníků;
 6. podmínky a hodnota zásahu kovových terčů je dána technickými pravidly disciplín.

6.5.3. Při střelbě na kovové terče se:

 1. za zasažený považuje terč, který padne do vodorovné polohy nebo na vodorovnou podložku položenou na zemi. Při elektronickém hodnocení ten, který je zasažen;
 2. za dříve zasažený terč se považuje ten, který viditelně dříve padne do vodorovné polohy. Při elektronickém hodnocení ten, který je dříve zasažen;
 3. každý terč, zasažený v rámci časového limitu, pokud je tento přesně stanoven, hodnotí a to i tehdy, když do vodorovné polohy padne po skončení tohoto limitu.

6.5.4. Doporučení:

 1. doporučuje se, aby v hodnotící komisi každý papírový terč hodnotili a kontrolovali vždy alespoň dva rozhodčí, členové hodnotící komise;
 2. doporučuje se hodnotící komisi řádně rozčlenit a přehledně uložit soutěžní terče tak, aby byly k nahlédnutí soutěžnímu výboru, ke kontrole hlavnímu rozhodčímu, nebo pro řešení protestů;
 3. doporučuje se na podporu rozhodování při soubojové střelbě pořizování videozáznamu průběhu soutěže a jednotlivých soubojů.

6.5.5. Jsou-li vytvořeny dostatečné odpovídající technické podmínky, lze akční, kolektivní, soubojové a štafetové střelby hodnotit elektronicky. V takovémto případě komise rozhodčích bere toto hodnocení jako hlavní, ne však rozhodující, ukazatel pro výrok o výsledku disciplíny. Ostatní podmínky hodnocení disciplíny přitom zůstávají v platnosti.

6.6. TABULKY PRO HODNOCENÍ

6.6.1. Pro hodnocení střeleckých disciplín se připravují tabulky, do kterých se zapisují údaje stanovené technickými pravidly, sloužící pro výpočet výsledku závodníka nebo družstva.

6.6.2. Hodnotící komise přijímá podklady do tabulek od hlavního rozhodčího, asistentů řídícího střelby nebo terčových rozhodčích.

6.6.3. Tabulky se připravují dle potřeb, zpravidla však obsahují kromě jména nebo startovního čísla závodníka kolonky pro:

 1. bodové hodnocení jednotlivých disciplín;
 2. dosažený čas;
 3. celkový počet bodů;
 4. dosažené pořadí.

6.7. URČOVÁNÍ POŘADÍ

Obecně se pořadí v disciplíně nebo soutěži určí podle charakteru výsledků jejich sestupným nebo vzestupným uspořádáním. Dle potřeby je specifikace uvedena v technických pravidlech jednotlivých typů střeleb.

6.8. ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

6.8.1. Během soutěže se dílčí výsledky zveřejňují průběžně na viditelném a přístupném místě.

6.8.2. Na závěr soutěže se vyvěšuje listina předběžných výsledků, která, pokud není vznesen do 15 minut po jejím zveřejnění žádný protest, je závěrečným neměnným podkladem pro zpracování výsledkové listiny soutěže. Tuto podepisuje předseda hodnotící komise a označí ji přesným časem vyvěšení.

6.8.3. Výsledková listina je veřejná listina, která je zasílána pořadateli a všem organizacím, jejichž závodníci se soutěže zúčastnili. Obsahuje:

 1. název, místo a datum soutěže;
 2. jméno a příjmení každého závodníka a organizaci, za kterou startuje;
 3. dosažené výsledky ve všech soutěžních disciplínách všech závodníků a družstev a určení celkového pořadí každého závodníka a družstva;
 4. potvrzení výkonů opravňujících k zařazení do výkonnostních tříd;
 5. určení postupujících závodníků nebo družstev;
 6. přehled diskvalifikovaných závodníků s udáním důvodu diskvalifikace;
 7. podpisy hlavního rozhodčího a ředitele soutěže.

 

6.9. TRESTY ZA PORUŠENÍ PRAVIDEL

6.9.1. Závodníkovi, který při soutěži poruší pravidla, propozice, kázeň, sportovní morálku, bezpečnostní opatření, pokyny soutěžního výboru nebo rozhodčích, může být uložen trest.

6.9.2. Druhy trestů

 1. veřejné napomenutí;
 2. odečet bodů z výsledku disciplíny;
 3. anulování výsledků disciplíny;
 4. diskvalifikace;
 5. jiný trest, pokud to stanoví a umožňují technická pravidla disciplíny.

6.9.3. Pravomoci při ukládání trestů

Rozhodčí může podle svého funkčního zařazení v soutěži udělit tresty:

 1. hlavní rozhodčí všechny tresty;
 2. řídící střelby odečet bodů a anulování výsledků disciplíny;
 3. všichni rozhodčí veřejné napomenutí.

6.9.4. Postup při ukládání trestů.

Trest se ukládá v případě

A) Veřejné napomenutí za:

 1. porušení propozic, pravidel, bezpečnostních opatření, pokynů soutěžního výboru nebo rozhodčích;
 2. porušení kázně, sportovní morálky a jednání bez respektu vůči funkcionářům soutěže nebo třetí osobě.

B) Odečítání bodů z výsledku disciplíny při porušení pravidel dle dalších ustanovení všeobecných a technických pravidel SVZ ČR.

C) Anulování výsledků disciplíny u:

 1. prokázaného pokusu o podvod;
 2. porušení technických pravidel disciplíny, není-li za toto porušení stanoven trest odečítání bodů nebo diskvalifikace.

Je-li závodníkovi anulován výsledek v disciplíně, nebo její ucelené části, může v soutěži, resp. dalších částech disciplíny pokračovat. Ve výsledkové listině se u jména závodníka v příslušné disciplíně uvede písmeno „A“.

D) Diskvalifikace:

 1. kdy závodník podruhé obdržel trest anulování výsledku disciplíny nebo trest veřejného napomenutí;
 2. kdy se závodník dopustí podvodu, skrytého porušení technických pravidel, propozic a pokynů, kdy je přestupek záměrně zastírán;
 3. hrubého porušení kázně nebo bezpečnostních opatření;
 4. kdy závodník bez souhlasu ředitele soutěže nebo hlavního rozhodčího opustí soutěž před jejím ukončením.

Je-li závodník diskvalifikován, nesmí nadále pokračovat v soutěži. Diskvalifikace jednotlivce neznamená diskvalifikaci družstva, kromě štafetových střeleb. Výsledek dosažený závodníkem v disciplínách před diskvalifikací se započte, nestanovují-li technická pravidla jinak. Umožňují-li pravidla další provedení disciplíny nebo její ucelené části nebo soutěže ve zmenšeném počtu členů družstva, může toto družstvo dále pokračovat v soutěži. Ve výsledkové listině se u jména závodníka uvede písmeno „D“.

6.9.5. Pokusu o podvod se dopouští závodník, který například:

 1. po prohlášení o připravenosti ke střelbě má nabito více nábojů, než je stanovený počet;
 2. nabije více nábojů, než je stanovený počet a absolvuje s nepovoleným počtem nábojů disciplínu.

6.9.6. Podvodu se dopouští závodník, který například:

 1. vystřelí v disciplíně více nábojů, než je stanovený počet;
 2. použije v soutěži zbraň, která neprošla technickou přejímkou;
 3. použije zakázané střelivo;
 4. použije optiku, není-li tato výslovně povolena.

6.9.7. Ani v důsledku uložení trestu nemůže být výsledek závodníka v disciplíně nebo soutěži záporný. Minimální výsledek závodníka musí být vždy větší nebo roven nule.

6.9.8. Odvolání

Proti uloženému trestu v soutěži se může závodník odvolat k soutěžnímu výboru. Odvolání nemá odkladný účinek.

6.9.9. Stížnosti

Písemné připomínky nebo stížnosti na činnost, jednání a vystupování závodníků z řad členů SVZ ČR, řeší SMK ÚR SVZ ČR.

6.10. PROTESTY 

6.10.1. Protest je možno podat kdykoliv v průběhu soutěže hlavnímu rozhodčímu, nejpozději však 15 minut po zveřejnění celkových výsledků. Protest podává v soutěži jednotlivců závodník, v soutěži družstev kapitán družstva. Protest se podává zásadně písemně se stanoveným finančním vkladem, ve výši určené pořadatelem soutěže v propozicích, který v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele.

6.10.2. Protesty projednává soutěžní výbor. Vyjadřuje se k němu řídící střelby, případně jeho asistent nebo terčový rozhodčí.

6.10.3. Rozhodnutí soutěžního výboru o protestu je konečné. Závodníka, který protest podal, seznámí s rozhodnutím soutěžního výboru hlavní rozhodčí.

Přihlášení

Počítadlo návštěv

Počítadlo návštěv TOPlist