Svaz vojáků v záloze České republiky, z.s.

Spisová značka: L 4349 vedená u Městského soudu v Praze,
IČ 47610603,
č. účtu: 19531071/0100

11.1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

11.1.1. Činnost rozhodčích SVZ ČR řídí Komise rozhodčích Svazu vojáků v záloze ČR (dále jen „KR SVZ ČR“) v souladu s jednacím řádem SVZ ČR.

11.1.2. Rozhodčí sportovní činnosti SVZ ČR jsou aktivisté kteří:

 1. rozhodují, řídí, měří, bodují a hodnotí výsledky při sportovních střeleckých soutěžích a akcích;
 2. působí jako lektoři a zkušební komisaři přípravy rozhodčích.

11.1.3. Rozhodčím SVZ ČR se může stát aktivní člen SVZ ČR, který na základě školení, zkoušek a praxe má osvojeny zásady rozhodování a organizování sportovních střeleckých soutěží.

11.1.4. Působnost a odpovědnost rozhodčích SVZ ČR je vymezena pravidly, usneseními nebo směrnicemi SVZ ČR a obecně platnými právními předpisy a zákony.

11.1.5. Rozhodčí SVZ ČR spravedlivě rozhodují a přísně dbají na dodržování pravidel, propozic a bezpečnostních opatření při střelbě a na střelnici. Neomezují práva závodníků, daná jim pravidly a propozicemi, ale přísně posuzují pokusy o podvody a porušování pravidel.

11.1.6. Kvalifikační třídy rozhodčích SVZ ČR:

A) Rozhodčí III. třídy

 1. předpoklad: školení + zkouška;
 2. podmínka: věk minimálně 21 let;
 3. rozhoduje: terčový rozhodčí, terčový operátor, pomocný rozhodčí;
 4. evidenční označení: 3-000;
 5. platnost: 4 kalendářní roky následující po roce získání kvalifikace.

B) Rozhodčí II. třídy:

 1. předpoklad: aktivní praxe + školení + zkouška;
 2. podmínka: věk minimálně 25 let;
 3. rozhoduje: viz rozhodčí III. třídy + řídící střelby, inspektor zbraní, předseda nebo člen hodnotící komise, předseda nebo člen soubojové hodnotící komise, hlavní rozhodčí (místní a oblastní soutěže a ligy);
 4. evidenční označení: 2-000;
 5. platnost: 4 kalendářní roky následující po roce získání kvalifikace.

C) Rozhodčí I. třídy:

 1. předpoklad: aktivní praxe + školení + zkouška + doporučení KVZ;
 2. podmínka: věk minimálně 30 let;
 3. rozhoduje: viz rozhodčí II. třídy + hlavní rozhodčí (celostátní soutěže, přebory republiky);
 4. evidenční označení: 1-000;
 5. platnost: 4 kalendářní roky následující po roce získání kvalifikace.

D) Ústřední rozhodčí:

 1. předpoklad: aktivní praxe + školení + zkouška + doporučení KVZ;
 2. podmínka: věk minimálně 35 let;
 3. rozhoduje: viz rozhodčí I. třídy + hlavní rozhodčí (mezinárodní soutěže);
 4. evidenční označení: 0-000;
 5. platnost: bez omezení, s povinností absolvovat nejméně jednou za 3 roky seminář jako účastník nebo lektor.

Tato kategorie je výběrová, nevzniká na ni automatický nárok. KR ÚR SVZ ČR posoudí na základě návrhu Oblastní rady SVZ ČR celkovou činnost navrženého rozhodčího, délku praxe, teoretické znalosti (znalost pravidel SVZ ČR, organizace soutěže, bezpečnost na soutěži) při osobním pohovoru s KR ÚR SVZ ČR, která v případě souhlasu požádá o schválení jmenování ÚR SVZ ČR.

11.1.7. Rozhodčí III. třídy může ve výjimečném případě zastávat funkci rozhodčího II. třídy, rozhodčí II. třídy funkci rozhodčího I. třídy a rozhodčí I. třídy funkci ústředního rozhodčího. V žádném případě však nemůže udělit vyšší výkonnostní třídu, než je dále stanoveno:

 1. rozhodčí III. třídy: II. a III. výkonnostní třídu;
 2. rozhodčí II. třídy: I., II. a III. výkonnostní třídu;
 3. rozhodčí I. třídy a ústřední rozhodčí: M., I., II. a III. výkonnostní třídu.

11.1.8. Všichni rozhodčí SVZ ČR se musí zúčastnit doškolení nejpozději v roce, kdy jim končí platnost kvalifikace. Každý je povinen průběžně samostatně zdokonalovat své znalosti.

11.1.9. Rozhodčí musí vykonávat aktivní činnost. Pokud rozhodčí žádnou činnost nevykazuje, nebo rozhoduje v rozporu s pravidly, tak KR SVZ ČR na písemný návrh příslušného předsedy KVZ může:

 1. snížit kvalifikační stupeň rozhodčího;
 2. odejmout kvalifikaci rozhodčího, (proti rozhodnutí KR ÚR SVZ ČR a ÚR SVZ ČR se může rozhodčí odvolat k ÚDK SVZ ČR). Rozhodnutí nemá odkladný účinek.

V případě že ústřední rozhodčí žádnou činnost nevykazuje, nebo rozhoduje v rozporu s pravidly, tak KR ÚR SVZ ČR navrhne jeho odvolání ÚR SVZ ČR.

11.1.10. Rozhodčí SVZ ČR se při své činnosti prokazují záznamem o stupni své kvalifikace a svém identifikačním čísle v členském průkaze.

11.1.11. Potvrzují-li rozhodčí ve své působnosti svá rozhodnutí, činí tak tím, že připojí otisk svého identifikačního razítka nebo své identifikační číslo, datum a svůj podpis. Razítko má rozměr
1 x 1 cm, v horní polovině nápis SVZ ČR a v dolní polovině identifikační číslo.

11.1.12. Rozhodčí SVZ ČR nosí viditelné označení, na kterém je zřetelně vyznačena funkce na soutěži, příjmení, jméno a identifikační číslo rozhodčího.

11.1.13. Komise rozhodčích SVZ ČR vyřadí rozhodčího z evidence v následujících případech:

 1. při úmrtí rozhodčího;
 2. na vlastní žádost rozhodčího;
 3. při zániku členství rozhodčího v SVZ ČR;
 4. při odejmutí kvalifikace rozhodčího;
 5. při nedodržení kvalifikačních podmínek prolongace;
 6. byl-li rozhodčí pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce rozhodčího.

11.1.14. Písemné připomínky nebo stížnosti na rozhodčí eviduje a řeší KR SVZ ČR a v případě ústředních rozhodčích ÚR SVZ ČR.

Přihlášení

Počítadlo návštěv

Počítadlo návštěv TOPlist