Svaz vojáků v záloze České republiky, z.s.

Spisová značka: L 4349 vedená u Městského soudu v Praze,
IČ 47610603,
č. účtu: 19531071/0100
 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ

3.1. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

3.1.1. Organizační výbor je povinen připravit a zabezpečit soutěž ve smyslu těchto pravidel. Znamená to zejména:

 1. zpracovat a vydat propozice soutěže;
 2. zpracovat návrh rozpočtu a zajistit finanční hospodaření a vyúčtování výdajů spojených s pořádáním soutěže;
 3. zajistit dokumentaci soutěže;
 4. zajistit všechny potřebné prostory pro zabezpečení a pořádání soutěže, včetně schválené střelnice;
 5. zajistit dostatečné materiální a technické podmínky pro soutěž;
 6. zajistit příslušná bezpečnostní opatření spojená s realizací soutěže;
 7. připravit a zajistit zdravotnické zabezpečení soutěže;
 8. zajistit potřebný počet kvalifikovaných rozhodčích a dalších funkcionářů soutěže;
 9. zajistit podmínky pro řízení soutěže ve smyslu těchto pravidel;
 10. vyhodnotit soutěž, zpracovat a rozeslat výsledkovou listinu;
 11. poskytovat informace o soutěži.

3.1.2. Složení organizačního výboru:

 1. ředitel soutěže (předseda organizačního výboru);
 2. hlavní rozhodčí (zástupce předsedy organizačního výboru);
 3. tajemník soutěže (tajemník organizačního výboru);
 4. další členové organizačního výboru dle potřeb a rozhodnutí organizátora soutěže (zdravotník soutěže, správce střelnice, ekonom soutěže, inspektor zbraní – zbrojíř, zástupce sponzora soutěže, atd.).

3.1.3. Rozhodnutí organizačního výboru jsou přijímána nadpoloviční většinou jeho členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

3.2. SOUTĚŽNÍ VÝBOR

3.2.1. Soutěžní výbor je povinen zajistit plynulý a nerušený průběh soutěže. Znamená to zejména:

 1. provést kontrolu organizační a materiální připravenosti soutěže;
 2. nepovolit zahájení soutěže, nejsou-li splněny podmínky regulérnosti a bezpečnosti soutěže;
 3. průběžně kontrolovat činnost funkcionářů a rozhodčích;
 4. dohlížet na presentaci, losování, dodržování pravidel a časového plánu soutěže a činit k tomu potřebná opatření;
 5. zveřejňovat závažná rozhodnutí týkající se průběhu soutěže, závodníků a dalších účastníků;
 6. pořizovat záznam o svých jednáních a rozhodnutích, zejména o řešení protestů a uložených trestech;
 7. vyžaduje-li to pořadatel, vypracovat písemnou zprávu o průběhu soutěže a učiněných opatřeních;
 8. hlásit každou mimořádnou událost pořadateli a orgánům Policie ČR.

3.2.2. Složení soutěžního výboru:

 1. ředitel soutěže (předseda soutěžního výboru);
 2. hlavní rozhodčí (zástupce předsedy soutěžního výboru);
 3. předseda hodnotící komise, nebo řídící střelby (zástupce hlavního rozhodčího);
 4. funkce v soutěžním výboru nelze kumulovat.

3.2.3. Soutěžní výbor má pravomoc:

 1. jednat a rozhodnout o protestech, o odvolání proti uloženým trestům včetně diskvalifikace závodníka a o vyloučení ze soutěže;
 2. rozhodnout o odvolání, přerušení nebo odložení soutěže;
 3. nařídit potřebná opatření k odstranění případných závad, které by mohly ohrozit bezpečnost a regulérnost soutěže;
 4. nařídit kdykoliv v průběhu soutěže provedení kontrolní technické prohlídky zbraní a střeliva;
 5. jednat a rozhodnout o sporných otázkách, které nejsou jednoznačně uvedeny a vyloženy v pravidlech a propozicích;
 6. prohlásit v mimořádných případech soutěž za neplatnou.

3.2.4. Rozhodnutí soutěžního výboru jsou přijímána nadpoloviční většinou jeho členů a jsou konečná.

3.3. HODNOTÍCÍ KOMISE

3.3.1. Hodnotící komise je orgánem soutěžního výboru určeným pro sběr, vyhodnocování, zpracování a průběžné zveřejňování výsledků disciplín a soutěže podle pravidel.

3.3.2. Komise se skládá z předsedy hodnotící komise a určeného počtu rozhodčích.

3.4. SOUBOJOVÁ HODNOTÍCÍ KOMISE

3.4.1. Soubojová hodnotící komise je orgánem soutěžního výboru určeným pro organizační zajištění účasti a hodnocení jednotlivých soubojů i celé soutěže.

3.4.2. Komise se skládá z předsedy komise a zpravidla dvou rozhodčích určených organizátorem soutěže.

3.5. FUNKCIONÁŘI SOUTĚŽE

3.5.1. Funkcionáři soutěže jsou povinni zajistit bezpečnost a regulérnost soutěže a spravedlivě rozhodovat v duchu pravidel a propozic soutěže.

3.5.2. Delegování funkcionářů soutěže:

 1. pořadatel soutěže jmenuje ředitele soutěže a hlavního rozhodčího;
 2. organizátor soutěže jmenuje ostatní funkcionáře soutěže.

3.5.3. Funkční nadřízenost a podřízenost v soutěži

 funkcionari-souteze

 

3.5.4. Složení a kompetence

A) Ředitel soutěže řídí organizační a soutěžní výbor a odpovídá komplexně za soutěž. Má úplnou pravomoc vůči všem účastníkům soutěže. Ředitel soutěže dále:

 1. prohlašuje soutěž za zahájenou a ukončenou;
 2. při rozpravě informuje závodníky o změnách v propozicích;
 3. dohlíží na dodržování sportovní morálky a etiky při soutěži;
 4. je průvodcem a informátorem hostů a sponzorů soutěže;
 5. podepisuje výsledkovou listinu soutěže;
 6. organizuje udílení diplomů, medailí a rozdělení cen;
 7. vyhlašuje udělení titulů u mistrovských soutěží;
 8. organizuje nástupy a řídí rozpravu závodníků.

B) Hlavní rozhodčí řídí činnost sboru rozhodčích od zahájení do okamžiku ukončení soutěže. V této době odpovídá za bezpečný, regulérní a plynulý průběh soutěže. Hlavní rozhodčí dále:

 1. svolává a řídí poradu rozhodčích;
 2. při rozpravě provádí poučení o bezpečnostních opatřeních při střelbě a na střelnici;
 3. nepovolí zahájení plnění disciplín, pokud není zajištěna regulérnost soutěže a splněny všechny materiální a bezpečnostní podmínky;
 4. kontroluje kvalifikační údaje podřízených rozhodčích a dbá, aby při soutěži byli řádně označeni;
 5. v průběhu soutěže kontroluje činnost rozhodčích na jednotlivých pracovištích a má právo je odvolat nebo vyměnit, pokud řádně neplní své povinnosti;
 6. jediný je oprávněn provádět hodnocení sporných zásahů, touto pravomocí může pověřit i předsedu hodnotící komise;
 7. je jediný oprávněn potvrzovat dosažené výkony závodníků soutěže, opravňující k udělení výkonnostní třídy;
 8. podepisuje výsledkovou listinu soutěže a vyhlašuje výsledky soutěže;
 9. je oprávněn požadovat od organizačního výboru při přípravě i v průběhu soutěže provedení veškerých opatření k zajištění bezpečného, regulérního a plynulého průběhu soutěže;
 10. přijímá stížnosti, protesty a námitky, předkládá je k projednání soutěžnímu výboru a vyhlašuje příslušná rozhodnutí.

C) Předseda hodnotící komise odpovídá za činnost hodnotící komise, kterou řídí. Předseda komise dále:

 1. zodpovídá za věcně a početně správné vyhodnocení a zpracování výsledků podle pravidel, včetně celkového hodnocení soutěže;
 2. přejímá od hlavního rozhodčího nebo terčových rozhodčích podklady o dosažených výsledcích (terče, údaje, časové údaje, výsledky jednotlivých disciplín atd.);
 3. provádí hodnocení sporných zásahů, pokud k tomu byl zmocněn hlavním rozhodčím;
 4. organizuje průběžné zveřejňování výsledků soutěže;
 5. zpracovává listinu předběžných výsledků a vyznačuje čas jejího zveřejnění;
 6. zajišťuje úschovu terčů a dalších záznamů o výsledcích disciplín, až do doby vyřízení protestů;
 7. předává veškerou zpracovanou výsledkovou dokumentaci po vyhlášení výsledků organizačnímu výboru;
 8. je oprávněn požadovat od organizačního a soutěžního výboru podmínky pro nerušené a hladké plnění úkolů hodnotící komise.

D) Řídící střelby je rozhodčím řídícím střeleckou činnost na střelnici. Jako jediný je oprávněn k vydávání povelů souvisejících se zahájením, přerušením a ukončením střelby a odpovídá za:

 1. bezpečnost a kázeň na střelišti;
 2. regulérní a plynulý průběh soutěže na střelnici;
 3. kontroluje vybavení závodníků chrániči sluchu a ochrannými brýlemi;
 4. je oprávněn povolat na střelecké stanoviště inspektora zbraní v případě poruchy zbraně;
 5. kontroluje správnost rozmístění závodníků na vylosovaná nebo určená stanoviště;
 6. kontroluje závodníky při manipulaci se zbraněmi a přísně dbá na dodržování stanovených střeleckých poloh;
 7. řídí a kontroluje výkon svých asistentů a terčových rozhodčích na střelišti.

E) Asistent řídícího střelby

 1. plní úkoly rozhodčího ve vymezeném úseku střeliště podle pokynů řídícího střelby při akčních, kolektivních, soubojových a štafetových střelbách;
 2. kontroluje na svém úseku dodržování bezpečnostních zásad a stanoveného způsobu provádění střelecké disciplíny závodníkem, vystřelení stanoveného počtu nábojů, provádí kontrolu zbraní a provedení rány jistoty;
 3. měří čas provedení disciplíny a zapisuje zjištěné údaje do tabulek;
 4. plní další úkoly stanovené řídícím střelby.

Poznámka: počet asistentů řídícího střelby je stanoven organizátorem soutěže.

F) Terčový rozhodčí

 1. plní úkoly rozhodčího ve vymezeném úseku střeliště podle pokynů řídícího střelby při mířené střelbě na přesnost;
 2. kontroluje na svém úseku dodržování bezpečnostních zásad a stanoveného způsobu provádění střelecké disciplíny závodníkem, vystřelení stanoveného počtu nábojů, provádí kontrolu zbraní a provedení rány jistoty;
 3. doprovází závodníky při kontrole nástřelných a soutěžních ran, zaznamenává možnost dvojstřelů, trojstřelů atd. a zjišťuje, zda v odůvodněných případech není zásah v sousedním terči;
 4. provádí zalepování (nebo označení) nástřelných zásahů a zapsání jejich hodnot na terč;
 5. provádí zapsání jména nebo startovního čísla závodníka na terč;
 6. zajišťuje odesílání terčů hodnotící komisi;
 7. odpovídá za plynulou výměnu terčů v průběhu střeleb;
 8. dbá, aby střelecký úsek byl dostatečně materiálně vybaven;
 9. měří předepsaným způsobem čas stanovený pro střelbu jednotlivých disciplín;
 10. plní další úkoly stanovené řídícím střelby.

Poznámka: počet terčových rozhodčích je stanoven organizátorem soutěže.

G) Tajemník soutěže je orgánem organizátora soutěže pro zabezpečení soutěže po stránce organizační, personální, osvětové, administrativní, hospodářské a pořadatelské. Tajemník soutěže dále:

 1. řídí činnost ostatních funkcionářů soutěže;
 2. organizuje činnost při presentaci do soutěže;
 3. zodpovídá za rozeslání propozic a následně výsledkových listin všem organizacím, jejichž členové se soutěže zúčastnili.

H) Správce střelnice je orgánem organizátora soutěže, který plní své povinnosti v souladu s platným zákonem, se zvláštním důrazem na dodržování provozního řádu střelnice a bezpečnostních opatření při střelbě a na střelnici. V problematice bezpečnosti je arbitrem soutěže. Má právo vykázat osoby ze střelnice.

I) Zdravotník soutěže je orgánem organizátora soutěže pro zdravotnické zabezpečení soutěže.

J) Inspektor zbraní je technickým orgánem organizátora soutěže. Inspektor zbraní:

 1. má právo zkontrolovat technický stav zbraní všech závodníků, aby se zjistilo, zda odpovídají stanoveným pravidlům. Zbraň odpovídající pravidlům viditelně označí a zapíše jméno závodníka, výrobce a výrobní čísla zbraně;
 2. má právo zkontrolovat zbrojní průkaz a technický průkaz zbraně závodníků;
 3. má právo zkontrolovat v průběhu závodu, na pokyn hlavního rozhodčího, zda závodníci skutečně používají zbraň, která byla pro soutěž schválena, včetně kontrolní technické prohlídky;
 4. má právo zkontrolovat kdykoliv před zahájením i v průběhu soutěže, že střelivo, kterým závodník střílí, je bezpečné a odpovídá pravidlům;
 5. podle potřeby řídí a organizuje činnost v Bezpečnostní zóně.

K) Terčový operátor je rozhodčím, který odpovídá za technický stav terčů, přípravu a rozmístění terčové sestavy při akčních, kolektivních, soubojových a štafetových střelbách. V souladu s pravidly, zajišťuje časově přesné zvedání, sklápění nebo spouštění terčového manévru a na vyžádání hlavního rozhodčího nebo řídícího střelby, provádí kontrolu zasažení cílů.

L) Pomocní rozhodčí plní pomocné úkoly podle pokynů rozhodčích, k nimž byli přiděleni hlavním rozhodčím.

M) Instruktor střelby je fyzickou osobou, která na soutěži na nezbytně nutnou dobu svěřuje zbraň podléhající registraci podle zákona závodníkovi, který není držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny, zajišťuje nad ním dohled a nese za to kompletní, nedělitelnou a nepřenositelnou odpovědnost. Je povinen se na soutěži presentovat jako instruktor střelby a při tom jmenovitě uvést, vůči kterému závodníkovi bude takto na soutěži působit. V průběhu plnění střelecké disciplíny je instruktor střelby podřízen řídícímu střelby, plní další úkoly vyplývající z platného zákona. Kvalifikační požadavky na instruktora střelby, které musí být splněny současně, jsou:

 1. rozhodčí sportovní střelby;
 2. držitel zbrojního průkazu skupiny B;
 3. držitel výkonnostní třídy podle těchto pravidel.

N) Ostatní funkcionáři soutěže jsou rozhodčí nebo zpravidla členové pořádající organizace, kteří administrativně a ekonomicky zajišťují soutěž. Plní úkoly při přípravě materiálu, presentaci, zdravotním zabezpečení, zajištění občerstvení, propagaci a další.

3.6. ZÁVODNÍCI

3.6.1. Povinnosti

A) Závodník je povinen:

 1. znát pravidla a propozice soutěže;
 2. plnit příkazy funkcionářů soutěže a rozhodčích;
 3. přísně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě a na střelnici;
 4. ovládat zbraně, se kterými soutěží;
 5. používat jen povolené, bezpečné střelivo;
 6. nosit během soutěže viditelně připevněné startovní číslo, pokud je vydáno;
 7. zúčastnit se zahájení, rozpravy a ukončení soutěže. Soutěž může opustit pouze se souhlasem ředitele soutěže nebo hlavního rozhodčího;
 8. podrobit se lékařské prohlídce na vyzvání soutěžního výboru nebo lékaře;
 9. podrobit se kontrolní technické prohlídce zbraně a prohlídce střeliva a to kdykoliv v průběhu soutěže, rozhodne-li tak soutěžní výbor nebo hlavní rozhodčí;
 10. závodník nesmí před soutěží nebo v průběhu soutěže požívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné prostředky.

B) Kapitán, který je vždy členem soutěžního družstva, je povinen:

 1. před odjezdem na soutěž zkontrolovat doklady nutné k presentaci;
 2. informovat členy svého družstva o všech pokynech organizačního a soutěžního výboru;
 3. zabezpečit včasný nástup svého družstva na zahájení soutěže, k plnění všech soutěžních disciplín a na ukončení soutěže;
 4. nezasahovat do rozhodování rozhodčích;
 5. při porušení kázně vést závodníky svého družstva k pořádku;
 6. zúčastnit se porady soutěžního výboru s kapitány družstev;
 7. v případě nutnosti mít kopii přihlášky družstva k soutěži, v níž jsou vysílající organizací potvrzeny eventuální změny a určen kapitán družstva.

3.6.2. Práva

A) Závodník má právo:

 1. podávat protesty hlavnímu rozhodčímu;
 2. na prohlédnutí svého terče po nástřelu a po soutěžní položce;
 3. na dostatečné informace při rozpravě soutěže;
 4. na předložení svého terče a záznamů o svých výsledcích po zveřejnění listiny předběžných výsledků.

B) Kapitán družstva má právo:

 1. podávat protesty jménem družstva;
 2. obracet se jménem družstva s dotazy k soutěžnímu výboru;
 3. na předložení terčů a záznamů o výsledcích členů svého družstva po zveřejnění listiny předběžných výsledků;
 4. má právo být přítomen střelbě členů svého družstva včetně možnosti prohlédnutí jejich terčů po nástřelu a po soutěžní položce;
 5. odvolat závodníka svého družstva ze soutěže, jestliže tento hrubě poruší kázeň nebo sportovní morálku a etiku, toto rozhodnutí oznámí neprodleně hlavnímu rozhodčímu.

Přihlášení

Počítadlo návštěv

Počítadlo návštěv TOPlist