Svaz vojáků v záloze České republiky, z.s.

Spisová značka: L 4349 vedená u Městského soudu v Praze,
IČ 47610603,
č. účtu: 19531071/0100

3.1. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

3.1.1. Organizační výbor je povinen připravit a zabezpečit soutěž ve smyslu těchto pravidel. Znamená to zejména:

 1. zpracovat a vydat propozice soutěže;
 2. zpracovat návrh rozpočtu a zajistit finanční hospodaření a vyúčtování výdajů spojených s pořádáním soutěže;
 3. zajistit dokumentaci soutěže;
 4. zajistit všechny potřebné prostory pro zabezpečení a pořádání soutěže, včetně schválené střelnice;
 5. zajistit dostatečné materiální a technické podmínky pro soutěž;
 6. zajistit příslušná bezpečnostní opatření spojená s realizací soutěže;
 7. připravit a zajistit zdravotnické zabezpečení soutěže;
 8. zajistit potřebný počet kvalifikovaných rozhodčích a dalších funkcionářů soutěže;
 9. zajistit podmínky pro řízení soutěže ve smyslu těchto pravidel;
 10. vyhodnotit soutěž, zpracovat a rozeslat výsledkovou listinu;
 11. poskytovat informace o soutěži.

3.1.2. Složení organizačního výboru:

 1. ředitel soutěže (předseda organizačního výboru);
 2. hlavní rozhodčí (zástupce předsedy organizačního výboru);
 3. tajemník soutěže (tajemník organizačního výboru);
 4. další členové organizačního výboru dle potřeb a rozhodnutí organizátora soutěže (zdravotník soutěže, správce střelnice, ekonom soutěže, inspektor zbraní – zbrojíř, zástupce sponzora soutěže, atd.).

3.1.3. Rozhodnutí organizačního výboru jsou přijímána nadpoloviční většinou jeho členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

3.2. SOUTĚŽNÍ VÝBOR

3.2.1. Soutěžní výbor je povinen zajistit plynulý a nerušený průběh soutěže. Znamená to zejména:

 1. provést kontrolu organizační a materiální připravenosti soutěže;
 2. nepovolit zahájení soutěže, nejsou-li splněny podmínky regulérnosti a bezpečnosti soutěže;
 3. průběžně kontrolovat činnost funkcionářů a rozhodčích;
 4. dohlížet na presentaci, losování, dodržování pravidel a časového plánu soutěže a činit k tomu potřebná opatření;
 5. zveřejňovat závažná rozhodnutí týkající se průběhu soutěže, závodníků a dalších účastníků;
 6. pořizovat záznam o svých jednáních a rozhodnutích, zejména o řešení protestů a uložených trestech;
 7. vyžaduje-li to pořadatel, vypracovat písemnou zprávu o průběhu soutěže a učiněných opatřeních;
 8. hlásit každou mimořádnou událost pořadateli a orgánům Policie ČR.

3.2.2. Složení soutěžního výboru:

 1. ředitel soutěže (předseda soutěžního výboru);
 2. hlavní rozhodčí (zástupce předsedy soutěžního výboru);
 3. předseda hodnotící komise, nebo řídící střelby (zástupce hlavního rozhodčího);
 4. funkce v soutěžním výboru nelze kumulovat.

3.2.3. Soutěžní výbor má pravomoc:

 1. jednat a rozhodnout o protestech, o odvolání proti uloženým trestům včetně diskvalifikace závodníka a o vyloučení ze soutěže;
 2. rozhodnout o odvolání, přerušení nebo odložení soutěže;
 3. nařídit potřebná opatření k odstranění případných závad, které by mohly ohrozit bezpečnost a regulérnost soutěže;
 4. nařídit kdykoliv v průběhu soutěže provedení kontrolní technické prohlídky zbraní a střeliva;
 5. jednat a rozhodnout o sporných otázkách, které nejsou jednoznačně uvedeny a vyloženy v pravidlech a propozicích;
 6. prohlásit v mimořádných případech soutěž za neplatnou.

3.2.4. Rozhodnutí soutěžního výboru jsou přijímána nadpoloviční většinou jeho členů a jsou konečná.

3.3. HODNOTÍCÍ KOMISE

3.3.1. Hodnotící komise je orgánem soutěžního výboru určeným pro sběr, vyhodnocování, zpracování a průběžné zveřejňování výsledků disciplín a soutěže podle pravidel.

3.3.2. Komise se skládá z předsedy hodnotící komise a určeného počtu rozhodčích.

3.4. SOUBOJOVÁ HODNOTÍCÍ KOMISE

3.4.1. Soubojová hodnotící komise je orgánem soutěžního výboru určeným pro organizační zajištění účasti a hodnocení jednotlivých soubojů i celé soutěže.

3.4.2. Komise se skládá z předsedy komise a zpravidla dvou rozhodčích určených organizátorem soutěže.

3.5. FUNKCIONÁŘI SOUTĚŽE

3.5.1. Funkcionáři soutěže jsou povinni zajistit bezpečnost a regulérnost soutěže a spravedlivě rozhodovat v duchu pravidel a propozic soutěže.

3.5.2. Delegování funkcionářů soutěže:

 1. pořadatel soutěže jmenuje ředitele soutěže a hlavního rozhodčího;
 2. organizátor soutěže jmenuje ostatní funkcionáře soutěže.

3.5.3. Funkční nadřízenost a podřízenost v soutěži

 funkcionari-souteze

 

3.5.4. Složení a kompetence

 • A) Ředitel soutěže řídí organizační a soutěžní výbor a odpovídá komplexně za soutěž. Má úplnou pravomoc vůči všem účastníkům soutěže. Ředitel soutěže dále:
 1. prohlašuje soutěž za zahájenou a ukončenou;
 2. při rozpravě informuje závodníky o změnách v propozicích;
 3. dohlíží na dodržování sportovní morálky a etiky při soutěži;
 4. je průvodcem a informátorem hostů a sponzorů soutěže;
 5. podepisuje výsledkovou listinu soutěže;
 6. organizuje udílení diplomů, medailí a rozdělení cen;
 7. vyhlašuje udělení titulů u mistrovských soutěží;
 8. organizuje nástupy a řídí rozpravu závodníků.

 

 • B) Hlavní rozhodčí řídí činnost sboru rozhodčích od zahájení do okamžiku ukončení soutěže. V této době odpovídá za bezpečný, regulérní a plynulý průběh soutěže. Hlavní rozhodčí dále:
 1. svolává a řídí poradu rozhodčích;
 2. při rozpravě provádí poučení o bezpečnostních opatřeních při střelbě a na střelnici;
 3. nepovolí zahájení plnění disciplín, pokud není zajištěna regulérnost soutěže a splněny všechny materiální a bezpečnostní podmínky;
 4. kontroluje kvalifikační údaje podřízených rozhodčích a dbá, aby při soutěži byli řádně označeni;
 5. v průběhu soutěže kontroluje činnost rozhodčích na jednotlivých pracovištích a má právo je odvolat nebo vyměnit, pokud řádně neplní své povinnosti;
 6. jediný je oprávněn provádět hodnocení sporných zásahů, touto pravomocí může pověřit i předsedu hodnotící komise;
 7. je jediný oprávněn potvrzovat dosažené výkony závodníků soutěže, opravňující k udělení výkonnostní třídy;
 8. podepisuje výsledkovou listinu soutěže a vyhlašuje výsledky soutěže;
 9. je oprávněn požadovat od organizačního výboru při přípravě i v průběhu soutěže provedení veškerých opatření k zajištění bezpečného, regulérního a plynulého průběhu soutěže;
 10. přijímá stížnosti, protesty a námitky, předkládá je k projednání soutěžnímu výboru a vyhlašuje příslušná rozhodnutí.
 • C) Předseda hodnotící komise odpovídá za činnost hodnotící komise, kterou řídí. Předseda komise dále:
 1. zodpovídá za věcně a početně správné vyhodnocení a zpracování výsledků podle pravidel, včetně celkového hodnocení soutěže;
 2. přejímá od hlavního rozhodčího nebo terčových rozhodčích podklady o dosažených výsledcích (terče, údaje, časové údaje, výsledky jednotlivých disciplín atd.);
 3. provádí hodnocení sporných zásahů, pokud k tomu byl zmocněn hlavním rozhodčím;
 4. organizuje průběžné zveřejňování výsledků soutěže;
 5. zpracovává listinu předběžných výsledků a vyznačuje čas jejího zveřejnění;
 6. zajišťuje úschovu terčů a dalších záznamů o výsledcích disciplín, až do doby vyřízení protestů;
 7. předává veškerou zpracovanou výsledkovou dokumentaci po vyhlášení výsledků organizačnímu výboru;
 8. je oprávněn požadovat od organizačního a soutěžního výboru podmínky pro nerušené a hladké plnění úkolů hodnotící komise.
 • D) Řídící střelby je rozhodčím řídícím střeleckou činnost na střelnici. Jako jediný je oprávněn k vydávání povelů souvisejících se zahájením, přerušením a ukončením střelby a odpovídá za:
 1. bezpečnost a kázeň na střelišti;
 2. regulérní a plynulý průběh soutěže na střelnici;
 3. kontroluje vybavení závodníků chrániči sluchu a ochrannými brýlemi;
 4. je oprávněn povolat na střelecké stanoviště inspektora zbraní v případě poruchy zbraně;
 5. kontroluje správnost rozmístění závodníků na vylosovaná nebo určená stanoviště;
 6. kontroluje závodníky při manipulaci se zbraněmi a přísně dbá na dodržování stanovených střeleckých poloh;
 7. řídí a kontroluje výkon svých asistentů a terčových rozhodčích na střelišti.
 • E) Asistent řídícího střelby
 1. plní úkoly rozhodčího ve vymezeném úseku střeliště podle pokynů řídícího střelby při akčních, kolektivních, soubojových a štafetových střelbách;
 2. kontroluje na svém úseku dodržování bezpečnostních zásad a stanoveného způsobu provádění střelecké disciplíny závodníkem, vystřelení stanoveného počtu nábojů, provádí kontrolu zbraní a provedení rány jistoty;
 3. měří čas provedení disciplíny a zapisuje zjištěné údaje do tabulek;
 4. plní další úkoly stanovené řídícím střelby.

Poznámka: počet asistentů řídícího střelby je stanoven organizátorem soutěže.

 • F) Terčový rozhodčí
 1. plní úkoly rozhodčího ve vymezeném úseku střeliště podle pokynů řídícího střelby při mířené střelbě na přesnost;
 2. kontroluje na svém úseku dodržování bezpečnostních zásad a stanoveného způsobu provádění střelecké disciplíny závodníkem, vystřelení stanoveného počtu nábojů, provádí kontrolu zbraní a provedení rány jistoty;
 3. doprovází závodníky při kontrole nástřelných a soutěžních ran, zaznamenává možnost dvojstřelů, trojstřelů atd. a zjišťuje, zda v odůvodněných případech není zásah v sousedním terči;
 4. provádí zalepování (nebo označení) nástřelných zásahů a zapsání jejich hodnot na terč;
 5. provádí zapsání jména nebo startovního čísla závodníka na terč;
 6. zajišťuje odesílání terčů hodnotící komisi;
 7. odpovídá za plynulou výměnu terčů v průběhu střeleb;
 8. dbá, aby střelecký úsek byl dostatečně materiálně vybaven;
 9. měří předepsaným způsobem čas stanovený pro střelbu jednotlivých disciplín;
 10. plní další úkoly stanovené řídícím střelby.

Poznámka: počet terčových rozhodčích je stanoven organizátorem soutěže.

 • G) Tajemník soutěže je orgánem organizátora soutěže pro zabezpečení soutěže po stránce organizační, personální, osvětové, administrativní, hospodářské a pořadatelské. Tajemník soutěže dále:
 1. řídí činnost ostatních funkcionářů soutěže;
 2. organizuje činnost při presentaci do soutěže;
 3. zodpovídá za rozeslání propozic a následně výsledkových listin všem organizacím, jejichž členové se soutěže zúčastnili.
 • H) Správce střelnice je orgánem organizátora soutěže, který plní své povinnosti v souladu s platným zákonem, se zvláštním důrazem na dodržování provozního řádu střelnice a bezpečnostních opatření při střelbě a na střelnici. V problematice bezpečnosti je arbitrem soutěže. Má právo vykázat osoby ze střelnice.
 • I) Zdravotník soutěže je orgánem organizátora soutěže pro zdravotnické zabezpečení soutěže.
 • J) Inspektor zbraní je technickým orgánem organizátora soutěže. Inspektor zbraní:
 1. má právo zkontrolovat technický stav zbraní všech závodníků, aby se zjistilo, zda odpovídají stanoveným pravidlům. Zbraň odpovídající pravidlům viditelně označí a zapíše jméno závodníka, výrobce a výrobní čísla zbraně;
 2. má právo zkontrolovat zbrojní průkaz a technický průkaz zbraně závodníků;
 3. má právo zkontrolovat v průběhu závodu, na pokyn hlavního rozhodčího, zda závodníci skutečně používají zbraň, která byla pro soutěž schválena, včetně kontrolní technické prohlídky;
 4. má právo zkontrolovat kdykoliv před zahájením i v průběhu soutěže, že střelivo, kterým závodník střílí, je bezpečné a odpovídá pravidlům;
 5. podle potřeby řídí a organizuje činnost v Bezpečnostní zóně.
 • K) Terčový operátor je rozhodčím, který odpovídá za technický stav terčů, přípravu a rozmístění terčové sestavy při akčních, kolektivních, soubojových a štafetových střelbách. V souladu s pravidly, zajišťuje časově přesné zvedání, sklápění nebo spouštění terčového manévru a na vyžádání hlavního rozhodčího nebo řídícího střelby, provádí kontrolu zasažení cílů.
 • L) Pomocní rozhodčí plní pomocné úkoly podle pokynů rozhodčích, k nimž byli přiděleni hlavním rozhodčím.
 • M) Instruktor střelby je fyzickou osobou, která na soutěži na nezbytně nutnou dobu svěřuje zbraň podléhající registraci podle zákona závodníkovi, který není držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny, zajišťuje nad ním dohled a nese za to kompletní, nedělitelnou a nepřenositelnou odpovědnost. Je povinen se na soutěži presentovat jako instruktor střelby a při tom jmenovitě uvést, vůči kterému závodníkovi bude takto na soutěži působit. V průběhu plnění střelecké disciplíny je instruktor střelby podřízen řídícímu střelby, plní další úkoly vyplývající z platného zákona. Kvalifikační požadavky na instruktora střelby, které musí být splněny současně, jsou:
 1. rozhodčí sportovní střelby;
 2. držitel zbrojního průkazu skupiny B;
 3. držitel výkonnostní třídy podle těchto pravidel.
 • N) Ostatní funkcionáři soutěže jsou rozhodčí nebo zpravidla členové pořádající organizace, kteří administrativně a ekonomicky zajišťují soutěž. Plní úkoly při přípravě materiálu, presentaci, zdravotním zabezpečení, zajištění občerstvení, propagaci a další.

3.6. ZÁVODNÍCI

3.6.1. Povinnosti

 • A) Závodník je povinen:
 1. znát pravidla a propozice soutěže;
 2. plnit příkazy funkcionářů soutěže a rozhodčích;
 3. přísně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě a na střelnici;
 4. ovládat zbraně, se kterými soutěží;
 5. používat jen povolené, bezpečné střelivo;
 6. nosit během soutěže viditelně připevněné startovní číslo, pokud je vydáno;
 7. zúčastnit se zahájení, rozpravy a ukončení soutěže. Soutěž může opustit pouze se souhlasem ředitele soutěže nebo hlavního rozhodčího;
 8. podrobit se lékařské prohlídce na vyzvání soutěžního výboru nebo lékaře;
 9. podrobit se kontrolní technické prohlídce zbraně a prohlídce střeliva a to kdykoliv v průběhu soutěže, rozhodne-li tak soutěžní výbor nebo hlavní rozhodčí;
 10. závodník nesmí před soutěží nebo v průběhu soutěže požívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné prostředky.
 • B) Kapitán, který je vždy členem soutěžního družstva, je povinen:
 1. před odjezdem na soutěž zkontrolovat doklady nutné k presentaci;
 2. informovat členy svého družstva o všech pokynech organizačního a soutěžního výboru;
 3. zabezpečit včasný nástup svého družstva na zahájení soutěže, k plnění všech soutěžních disciplín a na ukončení soutěže;
 4. nezasahovat do rozhodování rozhodčích;
 5. při porušení kázně vést závodníky svého družstva k pořádku;
 6. zúčastnit se porady soutěžního výboru s kapitány družstev;
 7. v případě nutnosti mít kopii přihlášky družstva k soutěži, v níž jsou vysílající organizací potvrzeny eventuální změny a určen kapitán družstva.

3.6.2. Práva

 • A) Závodník má právo:
 1. podávat protesty hlavnímu rozhodčímu;
 2. na prohlédnutí svého terče po nástřelu a po soutěžní položce;
 3. na dostatečné informace při rozpravě soutěže;
 4. na předložení svého terče a záznamů o svých výsledcích po zveřejnění listiny předběžných výsledků.
 • B) Kapitán družstva má právo:
 1. podávat protesty jménem družstva;
 2. obracet se jménem družstva s dotazy k soutěžnímu výboru;
 3. na předložení terčů a záznamů o výsledcích členů svého družstva po zveřejnění listiny předběžných výsledků;
 4. má právo být přítomen střelbě členů svého družstva včetně možnosti prohlédnutí jejich terčů po nástřelu a po soutěžní položce;
 5. odvolat závodníka svého družstva ze soutěže, jestliže tento hrubě poruší kázeň nebo sportovní morálku a etiku, toto rozhodnutí oznámí neprodleně hlavnímu rozhodčímu.

 

 

Přihlášení

Počítadlo návštěv

Počítadlo návštěv TOPlist